Begränsad revisionsberättelse, extra årsmöte för Enhet 2015-02-14

”Styrelsen har begärt att det extra årsmötet endast ska behandla frågan om huruvida uteslutningen av Krister XXX har skett stadgeenligt eller ej. Därför kommer vi revisorer i denna begränsade revisionsberättelse endast att redogöra för våra slutsatser i denna fråga. Övrig granskning av styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret kommer att redovisas på det ordinarie årsmötet i april.

Styrelsen fattade ett beslut, den 21/12 2014, om uteslutning av Krister XXX som medlem i Enhet, med motiveringen att han skadat partiet allvarligt och att man ville undvika fortsatt skada. Enligt stadgarna ska medling alltid ske innan en uteslutning är aktuell. Har medling skett i detta fall? Nej, inte vad vi revisorer kan se, utifrån vår granskning. De samtal som fördes i juni mellan styrelsen och Krister rörde inte den konflikt som lett till beslutet om uteslutning. Att ingen medling skett är ett brott mot stadgarna. Styrelsen hävdar att det i detta fall var så pass allvarligt och brådskande att stadgebrottet inte är att ses som anledning till nekad ansvarsfrihet. Man menar också att eftersom det inte rörde sig om en konflikt utan om Kristers egna handlingar så behöver ingen medling ske, men enligt stadgarna ska medling alltid ske innan uteslutning är aktuell, dvs oavsett anledning till uteslutningen. Det särskilt allvarliga, som ledde fram till beslutet om uteslutandet, är enligt styrelsen att Krister brutit mot den av styrelsen ålagda sekretessen från telefonmötet den 12/12 2014 (närvarande: Krister XXX, Dominic XXX, Martin XXX och Hanna XXX, revisor).
Krister påstås ha talat om för medlemmarna – som svar på en fråga på medlemsforumet på Facebook – att styrelsen planerade en ny organisation utan nationella språkrör. Den nya organisationen (bortsett från språkrörsfrågan) var vid denna tidpunkt redan känd av vissa medlemmar, via en artikel på Enhets hemsida. Organisationsplanen i sig kan alltså inte ses som sekretessbelagd. Följaktligen är det påståendet att språkrören skulle bort som styrelsen anser vara ett brott mot sekretessen. Men styrelsen hävdar, i svaret på revisorernas brev, att de aldrig haft för avsikt att avsätta språkrören: ”Vi delar inte revisorernas uppfattning att vi beslutat avsätta samtliga språkrör, däribland Krister. ” (trots att det kan tolkas så utifrån ett protokoll fört vid ett extra styrelsemöte den 8/12: ”Punkt 238. […]Uppdateringen av organisationsplanen – som är en anpassning till den utveckling av Enhets organisation som nu redan sker organiskt – innebär att de av årsmötet utsedda språkrören inte har någon särskild roll i den decentraliserade kaordiskt organiserade valkampanjen 2015.”). Alltså kan styrelsen inte hävda sekretessbrott, utan endast att Krister farit med osanning eller missuppfattat styrelsens planer.
Det har antytts att det finns andra, bakomliggande orsaker till uteslutningen av Krister men ovanstående är baserat på den information som vi revisorer har fått av styrelsen. Som vi ser det finns det inget skäl att kringgå stadgarna utifrån denna information, alltså kan uteslutningen ses som ogiltig och styrelsen är ansvarig för detta inför årsmötet. Om det finns information som undanhållits revisorerna, vilket vi naturligtvis inte vill tro, är detta ytterligare något som talar emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Vår rekommendation är alltså att det extra årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet, samt att uteslutningen av Krister XXX återtas med omedelbar verkan.
2015-01-29
Hanna XXX & Gera XXX, revisorer,
Susanne XXX, revisorssuppleant”

Ett svar på “Begränsad revisionsberättelse, extra årsmöte för Enhet 2015-02-14”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

15 − 8 =