Brev till styrelsen angående pressmeddelandet om Pernilla Hagberg

“Hej.
Gårdagens pressmeddelande oroar oss.
Visst ska Pernilla Hagberg få vara med i Enhet som medlem, men att 6 dagar innan valet göra ett pressmeddelande som går ut till all media om att hon nu kandiderar till Kommunfullmäktige i Vingåker för Enhet känns inte bra med tanke på hennes starka koppling till konspirationsteorier. Hon har mer eller mindre blivit tvingad att lämna Mp på grund av sin tro på dessa teorier. Många personer ställer nu upp för Enhet i kommunval och det lyfts inte fram i speciella pressmeddelanden. Att lyfta fram henne nu uppfattas onekligen av många som ett ställningstagande för konspirationsteorier.

Enhet har ingenting med dessa konspirationer på Internet att göra och så vill vi att det ska förbli. Det är viktigt att vi inte har representanter för Enhet som just profilerat sig med dessa frågor, lika lite som det är lämpligt att människor med rasistiska åsikter gör det. Arbetet med att bygga upp Enhet får inte hastas fram och gå så bråttom att vi får in fel representanter för Enhet. Ett förtroende tar lång tid att bygga upp men kan lätt raseras på ett ögonblick.
Vi vet att det också har varit oenighet i styrelsen angående detta beslut om pressmeddelandet. Att då skicka ut det känns som ett oklokt och förhastat beslut. Vi tycker också att det behöver tas fram en policy i Enhet om hur man ska gå till väga då kandidater till Enhets valsedlar tas fram. Tills dess uppmanar vi styrelsen att ta bort pressmeddelandet från hemsidan och Facebook samt att snarast överväga om Pernilla Hagberg ska vara representant för Enhet i kommunvalet.”
Med vänliga hälsningar,
Anna xxx
Krister xxx
Svante xxx
Ulf xxx
Agneta xxx
Hasse xxx
——————————–
Styrelsens svar på skrivelsen:
“Med anledning av det öppna brev som riktades till styrelsen den 7:e september. Pressmeddelandet som skickades ut gällande representation i kommunvalet i Vingåker gjordes av Pernilla Hagberg med ett innehåll som var förankrat hos såväl styrelsen som valkampanjgruppen helt i enlighet med Enhets stadgar § 11 Lokala grupper, citat nedan. ”11.1. Inom Enhet kan medlemmarna själva ta initiativ och bilda lokala grupper i sina kommuner och regioner. 11.2. De lokala grupperna bör uttrycka Enhets budskap och visioner, samt förankra Enhets politik i den egna kommunen/regionen. Också för att eventuellt delta i kommande kommun-/landstingsval i Enhets namn. Men även för att befrämja den egna inre utvecklingen i gemenskap med andra. 11.3. Kommun- och regionorganisationernas stadgar får ej strida mot dessa stadgar” Pressmeddelandet följer samma ordning som vi följt vid de pressmeddelanden som gäller exempelvis det lokala deltagandet i kommunvalen Norrköping och Göteborg, Styrelsen har ingen möjlighet att hindra människor att engagera sig i Enhet så länge de ställer upp för Enhets budskap och visioner, vår uppgift är snarare att tvärtom uppmuntra fler att engagera sig. I den verksamhetsplan som fastställdes på årsmötet i mars 2014 står att läsa: ”Styrelsen fortsätter arbetet med att värva kontaktpersoner runt om i landet och erbjuder stöd och utbildning för de som vill komma igång med en lokalgrupp.” I detta fall finns ingenting som emotsätter denna uppgift. Att jämföra en inställning gällande utsläpp i vår miljö med rasism upplever vi som mycket märkligt. Att vara kärleksfull och tillåtande mot alla människor utan att göra skillnad gällande kön, religion, kultur mm ligger djupt rotat i vår värdegrund ”vi har en etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar.” Medan det inte finns någonting i samma värdegrund om att vi skall vara otillåtande, i synnerhet inte vad gäller individers tro eller åsikter gällande företags eller myndigheters vilja att kuva naturen och förstöra vår miljö. Snarare är det tydligt att vi vill föra en politik på människans och naturens villkor varför vi givetvis – givet att det existerar ! – är vår uppgift att sätta ner foten och säga nej och stopp till alla former av utsläpp och förgiftningar av naturen. Det efterfrågas en policy i Enhet om hur man ska gå till väga då kandidater till Enhets valsedlar tas fram. Den policyn finns redan och vi citerar ur våra stadgar 11.2 ”De lokala grupperna bör uttrycka Enhets budskap och visioner, samt förankra Enhets politik i den egna kommunen/regionen. Också för att eventuellt delta i kommande kommun-/landstingsval i Enhets namn. Men även för att befrämja den egna inre utvecklingen i gemenskap med andra.” Uppmaningen att ta bort pressmeddelandet är detsamma som att be oss censurera en medlems engagemang för Enhets sak vilket vi givetvis inte har kunnat, eller velat, tillgodose eftersom vi strävar efter öppenhet och tillit till andra människors förmågor. Vi har varit delaktiga i processen, som nämns ovan, för att tillse att den sköts enligt våra värderingar och principer. Att be styrelsen överväga Pernilla Hagbergs representation för Enhet är i skenet av vad som är skrivet i våra stadgar paragraf 11 en omöjlig uppgift.
Slutligen vill vi påminna om den fastställda verksamhetsplanens två avslutande punkter:
· Styrelsen fortsätter arbetet med att värva kontaktpersoner runt om i landet och erbjuder stöd och utbildning för de som vill komma igång med en lokalgrupp.
· Lokalgrupper arbetar självständigt för att sprida Enhet på sin ort. Med detta hoppas vi att vi besvarat er oro på ett adekvat sätt och att vi kan lämna frågan om Pernilla Hagbergs ”lämplighet” att tillhöra vår gemenskap bakom oss.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen”
———————————
Svar på styrelsens brev:
“Kära styrelse.
Vi upplever ert svar så formellt och stelt och även med flertalet uppenbara missförstånd. Det vi ville med vårt brev var ingalunda att diskriminera någon enskild person. Vi vill uttrycka en tveksamhet till att Enhet går ut med ett pressmeddelande om att Pernilla Hagberg kandiderar till Enhet. Eftersom P.H. just gjort sig känd som konspirationsteoretiker (chemtrails, planet X m m) kan det lätt tolkas som att Enhet slår på stora trumman för att hylla just hennes åsikter. Vi hade verkligen önskat att ni hade lyssnat in och sett att det var det vi menade. Över 60 medlemmar har ”gillat” vårt öppna brev i den interna gruppen på Facebook, så det om något visar att det är många medlemmar som undrat och ifrågasatt detta pressmeddelande.
Vi har aldrig ifrågasatt Pernillas ”lämplighet att tillhöra vår gemenskap” och vet inte varför styrelsen väljer att vinkla det på det sättet. Det har aldrig handlat om henne som person utan om det pressmeddelande som skickades ut, särskilt i ett läge där Enhet behöver bli tydligare i förhållande till dessa konspirationsteorier. Vi är måna om Enhet och om att Enhet inte dras iväg åt ett håll som det inte finns något stöd för i vare sig visions- eller partiprogram. Vi har heller aldrig jämfört en inställning gällande utsläpp i vår miljö med rasism. Tanken med liknelsen är ju att visa på att OM det hade gällt en person som gjort sig känd med rasistiska uttalande så skulle styrelsen snabbt ha agerat och tagit bort pressmeddelande – eller aldrig låtit det bli publicerat. Nu hänvisas det till stadgarna istället för att inse det allvarliga med att Enhets kopplas samman med konspirationsteorier.
När det gäller den formella biten kring pressmeddelandet så tycker vi så här:
Där står inget om att pressmeddelandet kommer från en lokalorganisation, utan från ”Politiska partiet Enhet”, samma som det står på alla pressmeddelanden. Därför kan man inte betrakta det som censur att ta bort det om styrelsen väljer det. Pressmeddelandet kommer ju från partiet Enhet och inte från Pernilla själv eller från en lokalavdelning. Om det vore ett lokalt pressmeddelande så skulle alla som är kontaktpersoner ha inloggningsuppgifter så att vi kan skicka ut pressmeddelanden, och det har vi inte fått.
Vänliga hälsningar
Anna xxx
Krister xxx
Svante xxx
Ulf xxx
Agneta xxx
Hasse xxx
————–
Något svar på detta sista brev till styrelsen kom aldrig.
Här är en video där Pernilla intervjuas av SVT om hennes teorier om chemtrails: https://www.youtube.com/watch?v=ON4…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

5 + 14 =