En jämförelse mellan uteslutningsparagrafen i två föreningars stadgar

För att våra relationer ska fungera väl behöver vi vara uppmärksamma på hur vi kommunicerar med varandra. Vi kan träna oss i att med ett äkta engagemang lyssna på vad andra har att säga, att ge andra verkligt utrymme i vårt medvetande istället för att planera hur vi ska svara innan ordet är vårt. Vi strävar efter att vårt språk ska vara så fritt som möjligt från värderingar och bedömningar. Vi uttrycker hellre vad vi menar och vad vi vill än hur andra är eller inte är, respektive gör eller inte gör. Genom att på detta sätt lyssna på andra, och svara utifrån oss själva och våra behov, kan vi undvika destruktiv debatt och argumentation. Vi använder ordet ”jag” istället för ”man” och vågar ta ansvar för det vi tycker och tänker, så att vi tar upp eventuella problem med den det berör. Vi är ärliga, på ett varsamt sätt, och våra tankar, ord och handlingar stämmer överens. Ibland kan det vara bättre att avstå från att säga något och vi bör alltid visa respekt för andras behov av tystnad.” (ur Enhets visioner)

Jag får tillstå att jag inte är världens bästa på sista meningen i alla sammanhang, men stycket ovan sammanfattar väl de ideal jag har när det gäller att kommunicera. Enhets visioner är riktigt bra.
Enhets styrelse säger att de följt stadgar och praxis vad gäller tidigare uteslutning när de uteslutit Krister xxx. Hur praxisen ser ut vet jag ännu inte. (den är efterfrågad).
Om jag satt i Enhets styrelse och skulle försöka tillämpa det vidsynta sätt som jag anser harmonierar med Enhets visioner skulle jag börja med att fråga andra föreningar och titta på deras stadgar. För enkelhetens skull nöjer jag mig här med Miljöpartiets stadgar som är bra och det är en organisation som på många sätt delar Enhets grundvärderingar, och som har en betydligt större erfarenhet och kompetens.
Mp 21:1 Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas ur partiet. Att kandidera för ett annat parti i ett val där Miljöpartiet de gröna ställer upp kan utgöra grund för uteslutning. Detsamma gäller att acceptera ett förtroendeuppdrag för ett sådant parti. Enhet 13.1. Medlem som uppenbart handlar i strid med Enhets ändamålsparagraf, i övrigt bryter mot gällande stadgar eller uppträder på ett sätt som misskrediterar partiet kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas.
Stadgarna är rätt samstämmiga, men mp exemplifierar vad det är att motverka.
Styrelsens motivering här är att Krister avsa sig valarbetet för att han inte orkade. (personligt skäl som knappast har att motverka Enhet ifall han inte gick till ett annat parti och drev valrörelsern) Han vill inte att Enhet ska förknippas med Vaken.se, haschliberalisering eller Chemtrails. Jag har svårt att se att något av dem är för att motverka Enhets visioner och möjligheter till politisk framgång. Snarare tvärtom, men definitivt finns här olika uppfattning i sakfråga. Dessutom påstås han ha uteslutit en medlem som inte var medlem från det interna medlemsforumet och låtit honom komma tillbaka när han blev medlem.
Mp 21:2 Beslut om uteslutning kan endast fattas av riksorganisationen.
Finns det någon fördel med att hänskjuta ett beslut till högre instans? Enhets styrelse är förvisso riksorganisationen i Enhet, men över styrelsen står årsmötet? En fördel kan vara att det rör sig om interna strider där styrelsen på så sätt blivit jävig. En del av konflikten är ju på personnivå mellan Krister och Jonas XXX enligt vad bägge uttryckt i forum. Jag skulle i alla fall fundera över det. Att väcka det som en fråga till årsmötet, eller om det är akut kalla in ett extra medlemsmöte är ju alltid möjligt. Nackdelen är ju att det är mer arbets och tidskrävande. Nu har styrelsen när de blivit kritiserade av revisionen för uteslutningen istället valt att kalla in ett extra medlemsmöte där de prövar om revisionen har fog för sin kritik och där frågan om uteslutningen inte får tas upp.
I rättsfall som länkas till hos Björn Lundén http://www.blinfo.se/2012/7/uteslutning-av-foreningsmedlem__8184 står i ingressen ”En medlem som motarbetar föreningens ändamål kan bli utesluten. Uteslutningen beslutas normalt av föreningsstämman, men även styrelsen kan av praktiska skäl fatta detta beslut om stadgarna tillåter. Innan en medlem utesluts bör han eller hon få tillfälle att yttra sig. Om medlemmen inte godtar beslutet om uteslutning, kan han eller hon vända sig till tingsrätten och yrka att beslutet om uteslutning upphävs. Detta är dock ytterst ovanligt i ideella förening. Föreningen måste ha sakliga skäl för uteslutningen innan beslutet fattas. Personmotsättningar är inte tillräcklig orsak för uteslutning. En uteslutning bör göras skriftligt.” följt av två rättsfall där domstol godkänt en uteslutning och underkänt en annan.
Mp 21.3 Uteslutning gäller alla nivåer i partiet. Enhet 13.3. Uteslutning gäller för alla nivåer i partiet.
Här kommer genast en problematik in. Styrelsen har i Enhets stadgar möjlighet att utesluta en medlem varvid den förlorar alla nivåer i partiet. Men när Styrelsen vill bli av med ett språkrör primärt blir det mer problematiskt. Styrelsen har uttryckt sig tydligt att det är just språkrörsuppdraget de vill att Krister avgår från. De vill gärna ha kvar honom som medlem har de flera gånger skrivit officiellt. Val av språkrör ligger på Årsmötets delegationsnivå och avsättningen borde rimligen vara på samma nivå även om stadgarna inte har formulerat något sådant. Så har även revisorerna tolkat stadgarna. Alltså ytterligare ett skäl att hänskjuta frågan till årsmöte. Det finns det inget i stadgarna som hindrar.
Mp 21.4 Om uteslutning begärs av kommun- eller regionavdelning ska denna först ha låtit medlemmen ta del av anklagelseakten, givits möjlighet att närvara samt till partistyrelsen bifoga sina kommentarer.
21.5.1 och efter att medlingsförsök genomförts. och efter att kommun- och regionavdelnings yttrande inhämtats.
21.5.2 och efter att kommun- och regionavdelningar låtit medlemmen ta del av anklagelseakten, fått närvara samt bifoga sina kommentarer.
Enhet 13.2. Samtal med vederbörande och medling i eventuell konflikt ska alltid ske innan en uteslutning är aktuell.
Här är mp betydligt mer detaljerad, förutom medling ska medlemmen få yttra sig och få sin åsikt bifogad. Att som Enhets styrelse bara ensidigt lämna deras skäl för uteslutning som ett fullbordat faktum i ett forum som dessutom kan läsas av fler än medlemmar är inte bara dåligt. De påstår att de värnar om den enskildes integritet men antyder istället att allting är värre än de redovisar.
mp 21.5 Beslut om uteslutning får endast fattas om minst två tredjedelar av partistyrelsen är närvarande. Beslutet ska fattas med röstplikt och två tredjedels majoritet Enhet 13.4. Beslutet kräver två tredjedels majoritet (2/3) i styrelsen för att verkställas.
I princip samma formulering och innehåll för de bägge föreningarna.
mp 21.6 Om beslutet inte överklagas träder uteslutningen i kraft fyra veckor efter det att beslutet delgivits medlemmen. Om beslutet överklagas till närmast kommande ordinarie kongress är berörd medlem avstängd från verksamhet i partiet fram till att överklagandet prövas.
Enhet 13.5. Beslutet kan överklagas till nästkommande riksårsmöte. Om detta görs är medlemmen avstängd från all verksamhet fram till att överklagan har behandlats på årsmötet. Beslutet på årsmötet kräver två tredjedels majoritet (2/3).
Här är en intressant skillnad. Enhets styrelse har tolkat det som att uteslutning och avstängd är synonymer och att det verkställts omedelbart. Mp har fyra veckor innan uteslutning verkställs ifall den inte överklagas, i så fall avstängs medlemmen tills högre instans, Årsmötet beslutat. Det finns inget i Enhets stadgar som hindrar att agera som mp och jag tycker mig se mer rättsliga vinster med det. I en normal rättsordning vinner inte domen laga kraft förrän tre veckor efter kungörandet ifall den inte överklagas. Då vinner den inte laga kraft förrän nästa instans prövat frågan. Tills dess betraktas man som oskyldig, även om den åtalade av säkerhetsskäl måste hållas häktad (avstängd) under hela rättsprocessen. Nu är alltså Krister utesluten, och inte bara avstängd, trots att uteslutningen är överklagad av minst två medlemmar och att stadgarna säger avstängning och ärendet får inte ens prövas på första medelmsmöte efter uteslutning.
Mp 21.7 Kongressen prövar ärendet genom att utse ett särskilt utskott på nio personer för beslut i ärendet. Mötet ska kallas tre veckor innan. Utskottet är beslutsmässigt då mötet är behörigt kallat och två tredjedelar av ledamöterna är fysiskt närvarande. Parter i ärendet utgörs av partistyrelsen och den medlem som begärts utesluten. Utskottet fattar beslut med röstplikt. För att partistyrelsens beslut om uteslutning skall kvarstå, krävs tvåtredjedels majoritet av de närvarande utskottsledamöterna röstar för. Ärendet skall avgöras inom 6 månader från det att utskottet utsetts.
Här är en intressant skillnad om ärendet lämnas från partistyrelse till kongress i mp:s värld. Det föredras inte inför alla medlemmar utan en mindre del utses för att behandla enbart det ärendet. Fördelen är ju uppenbart för att skydda den enskildes integritet. Även här krävs två tredjedels majoritet, till skillnad från som Enhets styrelse tolkat sina stadgar att det räcker med en tredjedel av Årsmötet.
Så förutom att Enhets styrelse inte agerat vidsynt och i samklang med Enhets visioner visar jag här att de tydligt brutit mot stadgarna i ett avseende och uteslutit där stadgarna föreskriver avstängning. Enligt den diskussion som förts i Enhets medlemsforum har även styrelsen för avsikt att tolka stadgarna som att det räcker med en tredjedel av rösterna för att utesluta Krister på Årsmöte. Det gör de genom att blanda ihop orden överklagan och beslut i ”Beslutet kan överklagas till nästkommande riksårsmöte. Om detta görs är medlemmen avstängd från all verksamhet fram till att överklagan har behandlats på årsmötet. Beslutet på årsmötet kräver två tredjedels majoritet (2/3). ” Trots att det är ganska uppenbart att det är beslutet om uteslutning som avses och inte beslut om överklagan (vad det nu skulle vara för något).
Detta är alltså ytterligare en uppmaning till Enhets styrelse att återta såväl Kristers uteslutning som det extra medlemsmötet. Det kan aldrig vara de som är del av konflikten, alltså jäviga, som äger beslutsrätten.
/tonny

Ett svar på “En jämförelse mellan uteslutningsparagrafen i två föreningars stadgar”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 × 5 =