Sammanställning av Kristers svar på styrelsens anklagelser

Denna text är skriven av W. Jakobsson, som tidigare var medlem i Enhet. Han ringde och intervjuade det uteslutna språkröret Krister för att få en annan bild än den som styrelsen gav, och skrev sedan detta dokument där han tar upp styrelsen anklagelser och Kristers svar. Det lades ut på partiets interna medlemsforum för alla medlemmar att läsa.
“Första händelsen:
Sofia Dagen
Anklagelser:
1, Personen i fråga reserverar sig mot beslutet om riksdagsinträde som målsättning.
2, Personen i fråga har uttalat sig tveksam till riksdagsinträde som målsättning.

Styrelsens åsikt:
– Styrelsen anser att ett styrelseledamöter har tillåtelse att reservera sig.
– Styrelsen anser även att det uppstår integritetsproblem när någon som är ett språkrör ”inte ställer sig bakom gemensamma mål och uttalar sig för att partiet är omoget vilket kan uppfattas som ett klart kritik av styrelsen och avvisande av årsmötets beslutande.”
Kommentar från Personen i fråga:
1. Det har jag inte gjort. Något protokoll från mötet finns tydligen inte heller att få tag på, trots att jag frågat styrelsen om det. Det som jag och Anna var tveksamma till på detta möte var att vi gemensamt skulle bestämma att Enhet skulle komma in i riksdagen. Dvs vi skulle alla tänka oss att det blev verklighet och bestämma att det skulle lyckas. Det kändes konstigt för oss och ganska verklighetsfrämmande. För oss är inte politik detsamma som ett självändamål att komma in i riksdagen, dvs att få makt. För oss är det viktiga att Enhet utvecklas bra och har någonting att bidra med till samhället och i riksdagen, och en sådan process tar sin tid.
2. Nej. Jag vill sätta upp realistiska mål och jobba efter det så att partiet hinner mogna och växa på ett bra sätt. Ett långsiktigt mål är naturligtvis att Enhet ska komma in i riksdagen i framtiden. När det blir får tiden utvisa, det ska inte forceras fram.
Andra händelsen:
Riksdagsledamöters arvoden
Anklagelser:
1, Personen i fråga har, när styrelsen inte gått med på dennes förslag angående tvingande medel i lönefrågan, ställt frågan på extraårsmöte i Åsa, okt 2013.
2, Personen i fråga skriver efter ovannämnda extraårsmöte en motion där tvingande medel antas för att reglera riksdagsledamöters löner.
3, Personen i fråga postar motionen i fråga på medlemssidan med underskrift från ca 45 medlemmar.
4, Personen i fråga driver en kampanj på FB-forum om styrelsens brist på omdöme pga ”känslostyrt” beslut i denna fråga.
5, Personen i fråga har använt styrelsemedlemmars personegenskaper som förklaring för ”dåliga” beslut. Personen i fråga försvarar även sin kritik med argument om transparens och demokrati.
Styrelsens åsikt:
– Styrelsen anser att det är självklart att styrelseledamöter får ställa frågor och skriva motioner. – Styrelsen anser att personen i fråga på grund av att inte ha informerat styrelsen i förhand om sitt tilltänkta handlande enligt styrelsen kan uppfattas som skadlig för partiet.
– Styrelsen anser att personen i fråga använt extra-årsmöte i strid med stadgar §7.11 och detta uppfattas av styrelsen som skadligt för partiet.
– Styrelsen anser att personen i fråga driver upp känslor och splittring genom osann representation av styrelsen, särskilda medlemmar och styrelsens arbetsprocess, vilket uppfattas som skadligt för partiet.
– Styrelsen anser att personen i frågas handlande upplevs starkt oetiskt.
Kommentar från Personen i fråga:
1. Fel. Vi hade inte diskuterat frågan i styrelsen innan det extra årsmötet i Åsa.
2. I febr. 2014 började jag skriva en motion om att riksdagsledamöter förbinder sig till följa vår policy som skulle vara att ge en del av sitt arvode till en fond. Nu tar styrelsen upp detta som en anklagelse. Sedan skriver man under ”Styrelsens åsikt” att ”det är självklart att styrelseledamöter får ställa frågor och skriva motioner.” Hur ska man ha det?
3. Vad är det för fel att lägga ut motionen på den interna facebooksidan för att alla skulle kunna diskutera den? Det är ju bl a detta som forumet är till för.
4. Jag drev ingen ”kampanj” utan det var endast en facebook-tråd som startades för att medlemmar skulle kunna diskutera förslaget. Fullt normalt i ett politiskt parti.
5. Vilka personegenskaper? Självklart vill jag vara transparent och demokratiskt och det innebär att alla medlemmar ska kunna ta del och diskutera varandras motioner. Vi har alla rätt att tycka olika och vi måste kunna mötas och diskutera.
– Jag tycker inte att det borde uppfattas som skadligt för partiet att medlemmar, oavsett vilken position de har i partiet, skriver motioner. Det finns inget som säger att man måste informera styrelsen innan man lämnar in en motion. Tvärt om skulle detta kunna uppfattas som en begränsning av medlemmarnas frihet och demokratiska rättigheter.
– Det strider inte heller mot stadgarna att ställa en fråga på ett extra årsmöte. Jag ställde frågan under en mötespunkt som var till just för att ställa frågor till dem som ville vara riksdagskandidater för Enhet. Helt normalt.
– ”Osann representation av styrelsen”. Vad menas? Om man läser motionen så framgår det tydligt att det är jag som privatperson som skrivit den och att inte hela styrelsen signerat motion med sitt namn. Vi var tre stycken från styrelsen som stod bakom motionen, plus ca 40 andra medlemmar. Jag har aldrig önskat att driva upp känslor eller orsaka splittring pga detta och jag är ledsen om någon ser det som så.
– På vilket sätt är det oetiskt att ställa frågor och skriva motioner?
Tredje händelsen:
Protokollet
Anklagelser:
1, Personen i fråga ska med andra medlemmar ha lett process mot styrelsens beslut om att inte lägga ut protokoll offentligt.
2, Personen i fråga anklagar styrelsen för ”känslostyrt” beslut och för odemokratiskt handlande.
Styrelsens åsikter:
– Styrelsen anser att de agerar för partiets intresse och inom det ramverk som föreskrivs av stadgar tillsammans med vedertagen föreningspraxis.
– Styrelsen anser att tillfället använts som plattform för kritik av den nyvalda styrelsen i en upprepning av händelsen kring riksdagsledamöternas arvoden.
– Styrelsen hänvisar till stadgarna; §4.1 §4.13 §2.
Kommentar från Personen i fråga:
1. Jag och några andra medlemmar protesterade mot styrelsens beslut då vi fick vetskap om det. Vi gick inte ut med detta till medlemmarna, även om detta inte hade varit något fel att göra detta. Vi uppmanade istället styrelsen att fortsatt låta protokollet vara tillgängligt för medlemmarna.
2. Känslostyrt beslut känner jag inte igen. Men att undanhålla protokollen från våra medlemmar anser jag/vi vara ett odemokratiskt handlande och vi var glada när styrelsen rev upp beslutet.
– Det är många organisationer och partier där medlemmarna har rätt att läsa protokoll från styrelsens möte.
– Det handlar inte om att något tillfälle har ”används som plattform” utan frågan togs upp för att styrelsen hade tagit ett beslut som vi ansåg var fel. Under Enhets 24 år har alltid protokollen varit tillgängliga att läsa för medlemmar. Varför ändrade styrelsen detta nu utan att fråga medlemmarna? Styrelsen måste alltid kunna vara villig att lyssna på medlemmars åsikter oavsett om det är positiv eller negativ kritik. Att det är en nyvald styrelse har ingen betydelse. De flesta i styrelsen har dessutom suttit där många år.
Fjärde händelsen:
Wifi
Anklagelser:
1, Personen i fråga driver för upprivning av styrelsens beslut att omformulera partiets ställning i frågan angående Wifi.
2, Personen i fråga vägrar skriva en ny formulering och accepterar inga andra formulering av partiets ställningstagande i sagd fråga trotts att denne fått i uppgift av styrelsen att göra detta.
Styrelsens åsikt:
– Styrelsen anser att personen i frågas agerande leder till att utvecklingen i sakfrågan stannar av.
– Styrelsen anser att personen i fråga använder sin befogenhet för att driva egen agenda i sakfrågan.
Kommentar från Personen i fråga:
1. Det var inte enbart en omformulering av frågan som skulle göras, utan vi upplevde att partiets ståndpunkt i frågan ändrades. Därför tog vi upp detta och uppmanade att styrelsens ursprungliga omformulerings-beslut skulle rivas upp, vilket dom sedan gjorde. Styrelsen skriver själv i ett protokoll att ändringen gick fel tillväga, alltså erkänner man att vi hade rätt i vår kritik.
2. Fel, detta har jag inte vägrat. Vi har en arbetsgrupp i enhet som skriver och förbättrar formuleringar och det är hela gruppens uppgift att arbeta med denna fråga. Vi har massor av textförslag som väntar på att bearbetas. Dessutom fick jag som sammankallande i gruppen order i våras (av Anders xxx) om att ”pausa” alla arbeten i denna grupp och fokusera på valrörelsen.
– Jag har inte agerat för att utvecklingen i sakfrågan ska stanna av. Det har endast varit min intention att se till att vi följer de regler vi har och att det ska vara just partimedlemmarna som bestämmer om en förändring av partiets åsikter ska ske i partiprogrammet.
– Jag har självklart fört fram mina åsikter om de ändringsformuleringar som har getts till texten. Är det det som menas med att ”driva egen agenda i sakfrågan”?
Femte händelsen:
Basinkomst (BI) och adjungering Anklagelser:
1, Personen i fråga vill tolka årsmötets beslut som att bara dennes BI-modell antas.
2, Personen i fråga får klara instruktioner om hur publikation i sagd sakfråga ska ske men har bara någon timme efter styrelsemötet publicerat på egen hand.
Styrelsens åsikt:
– Styrelsen anser att personen i fråga går direkt mot styrelsens beslut om publikation och tolkning, med hänvisning till stadgan §4.1
Kommentar från Personen i fråga:
1. På årsmötet antogs styrelsens proposition om basinkomst, inte i detalj utan som modell. Det är ett faktum. Några andra modeller presenterades inte och antogs inte. Det var alltså ett beslut om en modell, och inte flera olika.
2. Jag och Susanne xxx som tog fram den ursprungliga BI-modellen har sedan arbetat vidare med den och vidareutvecklat den. Den har vi kommunicerat på olika sätt till personer som har frågat hur en BI kan utformas och hur den kan finansieras. Vi har alltid försökt vara tydlig med att det inte är Enhets officiella modell, utan ett förslag som bygger på det Enhets årsmöte har beslutat om. Man kan göra fler modeller och presentera dem också. Ibland kanske vi har formulerat oss fel och det kan ha uppfattats som att detta är Enhets enda förslag. Det har aldrig varit meningen. – Vissa i styrelsen gillade tydligen inte årsmötets beslut om BI-modell och har sedan dess försökt att ändra det. Men det är medlemmarna på årsmötet som bestämmer om Enhets politik och inte styrelsen eller enskilda personer. Därför har jag naturligtvis inte tagit order av de personer som försökt tysta mig och ändra partiets åsikter. Jag är vald av Enhets medlemmar och företräder dessa, inte styrelsen.
Sjätte händelsen:
Vaken.se
Anklagelser:
1, Personen i fråga rekommenderar i offentliga Enhets-forumet att alla medlemmar ska lämna ”vaken.se” efter att denne mottagit ett brev från en journalist ang. sidan.
2, Personen i fråga fortsätter att driva frågan än idag trotts styrelsens tydliga avvisning av associations retorik.
Styrelsens åsikt:
– Styrelsen anser att handlingen strider mot följande stadgar §1 §4.1 §4.2 och partiets visioner.
– Styrelsen anser att kontentan i hans post fortsätter med attacker på styrelsen.
– Styrelsen anser att personen i fråga trots kritik inte tar tillbaka dennes uttalanden och plockar inte bort sin post/tråd från FB-forumet.
Kommentar från Personen i fråga:
1. Jag rekommenderade att man skulle lämna sidan. Detta med hänvisning till att en journalist gjort mig medveten om vad jag eventuellt kunde sättas i samband med (rasistiska och antisemitiska inlägg) och dessa var inte saker jag vill att andra tror mig och Enhet stå för. Men det är bara en rekommendation från mig som privatperson. Jag upplevde inte att detta mitt inlägg blev så bra, det gick för snabbt och jag hade för bråttom. Jag var i Almedalen i Visby när jag fick journalistens mejl och jag känner att jag skulle ha formulerat mig annorlunda. Hur som helst är vi alla fria att rekommendera saker till våra vänner, det står ingenting i forumets regler att detta inte är tillåtet. Därför kan naturligtvis inte detta vara en grund för uteslutning.
Sjunde händelsen:
Konfliktlösningsprocessarbete – En välbehövligt paus
Anklagelser:
1, Personen i fråga vill ta en paus till efter valet och vill inte delta i vidare konfliktlösnings diskussioner.
Styrelsens åsikt:
Styrelsen anser att ett språkrör som tar paus mitt under valkampanjen och dessutom avvisar vidare diskussioner med mål till konfliktlösning som olämplig och skadlig för partiet.
Kommentar från Personen i fråga:
1. Ja, efter en massa skitsnack, anklagelser och personangrepp från flera personer i styrelsen tröttnade jag och ville ta en paus från mitt arbete med Enhet i somras (Juli). Min tanke var att ta paus fram till valet men det blev bara i 2-3 veckor och från början/mitten av aug. var jag tillbaka igen. Styrelsen skrev också ett brev där de sa att de förstod mig. Styrelsen skriver bland annat: ”Vi vet att det varit ett tufft år med, som du skriver, stor stress och press. Vi unnar dig av hela vårt hjärta tid för vila och återhämtning och hoppas att glädjen för Enhets arbete ska återvända”. Nu låter det annorlunda och detta är istället en av anklagelsepunkterna som ligger till grund för uteslutning..
– Jag föreslog att vi skulle ha fler konfliktlösnings möten i höst efter valet. Men några sådana har jag inte blivit kallad till. Det är alltså styrelsen själv som har stoppat denna process.
Åttonde händelsen:
Pernilla Hagberg
Anklagelser:
1, Personen i fråga leder process att rekommendera att styrelsen exkluderar PH från representation pga dennes åsikter.
2, Personen i fråga anklagar styrelsen för särbehandlng av PH. 3, Personen i fråga accepterar inte styrelsens svar som påpekar avsaknad av särbehandling utan personen i fråga begär ett nytt uttalande kring konspirationsteorier.
Styrelsens åsikt: – Styrelsen anser att personen i fråga strider mot värdegrund och stadgar med hänvisning till att det finns riktlinjer för lokalgrupper och deras ansvar och bestämmelserätt. – Styrelsen anser att de inte har befogenhet att ändra politiskt innehåll i den form som personen i fråga och underskrivarna begärt. – Styrelsen anser att personen i fråga är medveten om dessa stadgar och trotts detta driver för splittring genom sin kritik av styrelsens hantering av PH och de krav denne ställt på styrelsen. – Styrelsen anser att personen i fråga är högst oansvarig och skadlig för partiet genom att denne prioriterat dessa frågor bara några dagar inför valet. – Styrelsen uppger §1, (i synnerhet §1.3) §11 ur stadgarna som hänvisning.
Kommentar från Personen i fråga: 1. Styrelsen gav ut ett pressmeddelande i valrörelsen om att PH (som är känd för konspirationsteorier och som uteslöts ur mp pga detta: http://www.svtplay.se/klipp/887902/intervju-med-pernilla-hagberg-mp) ställde upp för Enhet i Vingåker. Många medlemmar och sympatisörer undrade över detta och uppfattade det som att vi välkomnade hennes åsikter till Enhet. 2. Något liknande pressmeddelande skickades inte ut för andra kommuner trots att vi ställde upp i ca 30 kommuner i valet. Vi var därför flera som uppmanade styrelsen att ta bort pressmeddelandet och att sedan överväga om PH så snart efter partibyte bör repressentera Enhet på en valsedel. 3. Vi kände inte att vi fick svar på de frågor som vi undrat över, så vi förtydligade våra åsikter i ett nytt brev som vi sände in. Vi fick aldrig något svar på detta. – Vi ansåg att policyn, värdegrunden och stadgarna eventuellt behövde ses över och vi ville göra styrelsen medveten om detta. Det kändes som att pressmeddelandet så nära inpå valet gjorde att vi var tvungna att agera innan valet för att rätta till eventuellt felsteg.
Nionde händelsen: Klimatförnekeri Anklagelser: 1, Styrelsen anser sig anklagade för klimatförnekeri. 2, Styrelsen anser sig anklagade för att vara konspirationsteori-sympatisörer.
Styrelsens åsikt: – Styrelsen anser att samtliga uttalanden är grundlösa anklagelser och har tveksam etiskt handlande, då i synnerhet publikationer av privata mail. Detta med hänvisning till §1.
Kommentar från Personen i fråga: 1. Jag skrev i det interna medlemsforumet att jag oroas över att klimatfrågan togs bort ur Enhets kommunikation inför valen. Jag får till svar att det inte stämmer utan att det bara var språkliga justeringar i texten. Jag citerar då mejl från kommunikation i Valkampanjsgruppen där det står svart på vitt att klimatkrisen är ”ett högst kontroversiellt ämne” och att ”vi anser att kontroversiella ämnen bör undvikas så långt möjligt för att inte splittra partiet i valrörelsen, har vi valt att inte ta upp detta ämne”. Jag gav alltså min syn och visade också på att dessa idéer påverkade Enhets politik i valrörelsen då skrivningar stöks ur valmanifest med hänvisning till att det som jag citerar ovan. Men i Enhets partiprogram står att vi anser att människans utsläpp påverkar klimatet och det fanns också ett beslut i styrelsen 27/1-14) att denna fråga skulle vara en av tre prioriterade frågor i valet. Men detta togs bort av personer som inte står för dessa åsikter. 2. Var och en får tycka vad den vill men Enhets politk ska inte ändras, om det inte sker av medlemmarna på ett årsmöte. Det är det som hela diskussionen har handlat om. Våra åsikter om klimathotet togs ju bort från valmanifestet trots att det är Enhets politik, och det var det som jag sedan tog upp till diskussion. – Citatet jag la ut i medlemsforumet var inte ur ett vanligt privat mail utan i en mejlväxling mellan alla i arbetsgruppen (Valkampanjsgruppen) och allt arbete där är ju för partiet som helhet. Jag tog bort namn när jag citerade. Flera i styrelsen förnekade att några sådan åsikter fanns och det var därför som jag kände mig tvungen att citera ur mejl från arbetsgruppen för att ge fakta till medlemmarna.
Tionde händelsen: Extra årsmöte Anklagelser: 1, Personen i fråga tar i sin befattning som ordförande kontakt med en före detta medlem och ber denne att ta tillbaka dennes motion om chemtrails trotts att denne endast blivit nominerad till ordförandeposten. 2, Personen i fråga missleder denna före detta medlem om fakta kring behandling av före detta medlemmars motioner samt sin befattning som först träder i kraft när årsmötet bekräftat styrelsens nomineringen. 3, Personen i fråga är via styrelsens protokoll om juristers råd medveten om att endast årsmöte kan besluta huruvida motioner ska behandlas eller ej. 4, Personen i fråga har uppgivit att den före detta medlemmen har dragit tillbaka sin motion, men endast den om chemtrails. 5, Personen i fråga har reviderat mejlväxlingen med den före detta medlemmen.
Styrelsens åsikt: – Styrelsen anser att personen i fråga grovt missbrukat sin befogenhet. – Styrelsen anser att personen i fråga försöker att manipulera en demokratisk process för sin egen agendas skull via sin förtroendebefattning som språkrör och nominerade ordförande för partiets högsta beslutfattningsorgan. – Styrelsen anser att personen i fråga har begått direkt brott med stadgar, trolöshet mot huvudman. – Styrelsen hänvisar till stadgarna §7.11, §7.12.1, §7.12.10, §4.1
Kommentar från Personen i fråga:
1. Jag fick uppdraget att ta kontakt med en före detta medlem som hade lämnat in en motion. Det var ett uppdrag i presidiegruppen som gavs till mig. Det är klart att jag inte var vald redan innan årsmötet, men jag var föreslagen av styrelsen så då är det väl naturligt att presentera sig utefter detta?! 2. Nej. Vi var oense i gruppen om hur motioner från personer som lämnat Enhet skulle behandlas. Därför beslöt vi att personen som skrivit motionen själv skulle få bestämma det. I annat fall hade jag ju inte fått gruppens uppdrag att kontakta den före detta medlemmen. 3. Nej, det hade jag inte fått information om av de andra i gruppen. Själv sitter jag ju inte heller i styrelsen så jag läser inte alla styrelseprotokoll så noga. 4. Vi talade bara om en motion i gruppen och därför talade jag bara med motionären om en motion. Jag (och de andra i gruppen) missade att det var två motioner. 5. Nej. På vilket sätt är den reviderad? Jag har publicerat hela mailväxlingen och ingenting är ändrat i efterhand. – Jag bad aldrig personen ta tillbaka sin motion utan frågar vad personen i fråga önskar göra med hänvisning till att denne lämnat partiet och att vi inte har en policy om hur före detta medlemmar motioner skall behandlas. Vad jag vet så har vi ingen policy i detta sen tidigare i alla fall. – Jag sitter inte i styrelsen och därför är det är inte alltid som jag läser protokollen. Därmed var jag inte medveten om juristers råd. Jag missade att det rörde sig om mer än en motion och jag reviderade inte mejlväxlingen utan missade enbart detta faktum.
Elfte Händelsen: Kreaprenörer Anklagelser: 1, Personen i fråga leder processen för misstroendevotum för inbjuden talare och Enhets riksdagskandidat JJ pga åsikter som denne anser är ovälkomna i partiet. 2, Personen i fråga sprider kommunikationer via mejl och skapar förvirring och misstroende i ett av partiets största och mest aktiva lokalgrupper.
3, Personen i fråga samt tre andra medlemmars uttalande i mejlväxlingen ägna sig åt direkt kränkande språk emot andra förtroendevalda och har ett fortsatt förakt för värderingar och etik. 4, Personen i fråga ställer tillsammans med sin ”grupp” styrelsen till svars och visar ännu en gång brist på tillit, acceptans och tolerans för mångfald. 5, Personen i fråga nekar JJ svar på dennes mejl-försök till samtal.
Styrelsens åsikt: Styrelsen anser att handlingen strider mot partiets stadgar, värdegrund och etik samt är skadligt för partiet. Detta med hänvisning till §1, §11.
Kommentar från Personen i fråga:
1. Jag tog upp frågan för att det var personer som i valrörelsen frågade oss (t ex på vår fb-sida) om vi var ett seriöst parti då en av våra riksdagskandidater (JJ) samtidigt skriver detta på nätet: http://blog.lege.net/content/en_fraga_om_liv_och_dod__for_hela_manskligheten.html). JJ skriver där att det finns ”en ofattbart satanisk plan” som bland annat går ut på ”att reducera jordens befolkning och experimentera fram bättre genetiskt material även i oss människor i bästa nazi-tradition”, samt även går ut på ”att tvinga alla människor att bära ett inplanterat ”chip” med all personlig information plus finansiell information, som tjänar som kreditkort”. JJ skriver vidare: ”Planen på total global kontroll och ”sanering” av befolkningen, liksom finansieringen av all den beställningsvetenskap som ligger bakom, har sitt ursprung i ett flertal privata stiftelser i USA, med sin absoluta tyngdpunkt i Rockefeller Foundation. De bygger även på ett nära samarbete med det världsomfattande privata banksystemet, där också Rockefellers och Rothschilds banker står i centrum.” Han säger att allt detta är sanning. Var finns bevisen för detta? Detta är mycket allvarliga anklagelser som kan skapa mycket rädsla, oro och ångest hos många människor och jag tycker att det är mycket olämpligt att Enhet förknippas med dessa saker. Detta är för mig ett tydligt exempel på det som kallas konspirationsteorier och som jag tycker att Enhet ska vara försiktig med att sammankopplas med. För mig har det absolut ingenting med Enhets ideologi och politik att göra. Men jag har aldrig ifrågasatt JJ:s rätt att ha sina åsikter eller att han ska vara medlem i Enhet. Efter valet ser jag att JJ är inbjuden som talare för Enhet hos en organisation. Han har redan talat där innan för Enhet. Jag betvivlar inte att JJ är en duktig fördragshållare, men jag skriver då till styrelsen för jag vill veta om styrelsen i första hand skickar honom som föredragshållare om Enhet och i så fall varför. Vilka krav ska vi ställa på dem som ska företräda Enhet? Jag ville att styrelsen tar ett samtal om detta och hittar fram till en bra strategi. Också att det ska vara klart hur inbjudningar till Enhet går till. Alltså att vi bör utveckla rutiner för detta. Det handlar alltså inte om personen i fråga och dennes åsikter utan om Enhet som helhet och vilken bild vi som parti vill ge utåt. Dessa saker debatteras i alla partier och det är ingenting underligt i det. 2. Det var inte jag som ”spred” mail utan det var någon annan person som lade till en person i mailväxlingen. De personer jag ursprungligen skrev till var styrelsen, några förtroendevalda revisorer och i valberedningen samt partigrundarna Ulf xxx och Gunilla xxx. 4. Det var enbart frågor till styrelsen och det var inte menat att vara kränkande eller att ställa någon ”till svars”. 5. Jag har svarat på de jag såg JJ skriva i mejlväxlingen med styrelsen. Det kan hända att jag missat något mail som JJ skickat i övrigt men jag har inte försökt neka honom svar.
Tolfte händelsen: Stefan Ekström Anklagelser: 1, Personen i fråga tar bort medlem från interna medlemsforumet utan att ha talat med admin. gruppen vilket är etablerad praxis. 2, Personen i fråga rekommenderar admingruppen att ta bort medlemmar med meningsskiljaktigheter.
Styrelsens åsikt: – Styrelsen anser att personen i fråga har missbrukat sina befogenheter. – Styrelsen anser att personen i fråga strider mot partiets stadgar värdegrund och etik, med hänvisning till §1, §3
Kommentar från Personen i fråga:
1. Personen ifråga hade en mycket aggressiv debattstil på forumet och många medlemmar klagade på det. När han sedan skrev till en kvinna ”Men du är ignorant, otroligt ignorant. Det bevisar du om och om igen. Du kan inte erkänna att din sambo var en missbrukare utan skyller på cannabis, det om något är otroligt ignorant. Egenansvar.” (han kände inte personen och dess sambo) så tröttnade jag och skrev till honom i vänlig ton att tagga ner och bara diskutera i sak. Han blev då arg och svarade: ”Välkommen att ta bort mig, jag bemöter idioti på en idiotisk nivå. Detta är riktigt jävla fräckt. Jag kommer att ta bort dig som vän då jag sett dina sanna sidor, det gäller inte bara detta utan även tjafset med styrelsen tidigare. Det skrämmer mig att du är ett språkrör när du uppenbarligen inte är öppen för ny information.” Här säger alltså Stefan två saker: att jag kan ta bort honom om jag vill och att han inte kommer att ändra stil. Det kan väl då inte anses som ett stort fel av en administratör att ta bort en sådan person ut gruppen? I efterhand visade det sig dock att det var ett misstag att ta bort honom då han trots det han skrev till mig väldigt gärna ville vara kvar i forumet, och då skrev till andra admin. och klagade över att han blivit borttagen ur gruppen. Då skulle vi lägga in honom igen men då upptäcker vi att han inte längre är medlem, trots att det är ett krav för att få vara med i gruppen. När han sedan blev medlem igen släpptes han in igen.
2. Jag har inte rekommenderat admingruppen att ta bort medlemmar som har meningsskiljaktigheter utan enbart om de bryter mot forumets regler.

Ett svar på “Sammanställning av Kristers svar på styrelsens anklagelser”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − sex =