Kristers svar på styrelsens anklagelser

Innehåll
1. Inledning
2. Sammanfattning
3. Diverse anklagelser i styrelsens text
4. Vaken.se
5. Paus och konfliktmöten
6. Pernilla Hagberg
7. Klimatförnekeri etc.
8. Extra årsmöte 2014
9. Kreaprenörer
10. Utesluter medlem pga åsikter
11. Riksdagsledamöters arvoden
1. Inledning
Hej medlemmar i Enhet
Detta är en text med svar på de anklagelser som styrelsen har riktat mot mig och som ligger till grund för uteslutningen. Tack för att du vill läsa och sätta dig in i mitt perspektiv och inte bara styrelsens. Styrelsen har skicka anklagelser i mejl till medlemmarna (och andra personer) utan att jag har fått möjlighet att skicka med en text där jag tillåts försvara mig och ger min bild av händelserna.
Det är alltid viktigt att alla sidor i en konflikt får komma till tals så att alla medlemmar har möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. När medlemmarna skulle rösta om styrelsens ansvarsfrihet gällande uteslutningen av mig på det extra årsmötet (febr. 2015) så hade de inte fått del av min version. Är detta i enlighet med Enhets etik och värdegrund?

Jag har också tagit del av det som styrelsen kallar “omfattande dokumentation” (19 sidor) och har också svarat på detta. Om någon vill ta del av det så kan ni höra av er till mig på e-post: xxxxx. Där finns ytterligare information om vad som skett i Enhet det senaste året. Mina svar är ibland långa men jag har velat svara på dessa allvarliga anklagelser på ett grundligt sätt. Det enda jag har redigerat är att jag tagit bort alla personers efternamn samt mejladresser som har funnits med i kopiorna av mejlkonversationerna
Varma hälsningar,
Krister xxx.
Februari 2015
2. Sammanfattning
Den bild man får när man läser styrelsens anklagelser och grund för uteslutningen är att styrelsen letat efter fel och brister för att kunna presentera en bild av mig som sabotör. Styrelsen har radat upp ett antal anklagelser som jag i denna nedanstående text har bemött. Tråkigt nog presenterar styrelsen ett flertal anklagelser som är osanna och detta är allvarligt och gör att man undrar vad som ligger bakom detta drev.
Det är också tydligt att styrelsen inte velat lösa dessa konflikter då man inte har kontakta mig ang flera av de allvarliga anklagelser som nu lyfts fram i deras anklagelser. T ex när det gäller det extra årsmötet i okt. samt uteslutningen av en person från en grupp på Facebook. Man skriver i styrelsens protokoll från den 8/12-14 att ”Underlag till beslutet var kartläggning av ärenden, styrelsens åsikter, utdrag av uttalanden via email och FB, refereringar till stadgar och värdegrund (visioner och etik inom Enhet)”.
Samtidigt har inte styrelsen kontaktat mig en enda gång för att höra bakgrunden till de handlingar som de nu talar om. Detta visar ju med all önskvärd tydlighet att de tyvärr inte är intresserade av att utforska sanningen och hjälpa till att lösa upp konflikterna. ”Kartläggning av ärenden” måste självklart innefatta att man försöker ta reda på vad som skett, från olika synvinklar.
Självklart gör jag fel ibland. Det gör alla och det är inte en grund för uteslutning om det inte är mycket allvarliga saker. De som är mycket aktiva i ett parti kommer ständigt att göra små misstag då man är i kontakt med hundratals personer, deltar i massor av diskussioner, möten, mejlväxlingar, tar många beslut, utsätts för påtryckningar, lobbying och angrepp, måste sätta gränser mot de som inte följer regler och till och med ibland utsätts för hot. Det är en ganska pressad situation där ingen kan navigera sig fram åratals utan att göra några fel.
Konflikterna mellan nuvarande styrelse och mig startade förra hösten då vi hade olika uppfattning (delar av gamla styrelsen och bland annat jag) om huruvida Enhets blivande riksdagskandidater ska följa vårt partiprogram och själva avstå en del av det höga arvode som riksdagsledamöter får. Det blev en uppslitande konflikt som aldrig löstes och sedan har en fientlighet mot mig kvarstått från flera av de personer som var involverade och som nu också sitter i den nya styrelsen. Jag redogör för denna konflikt längst ner i denna text. Det senaste året har jag tyvärr att oftare fått rollen som en whistleblower i Enhet då jag upplevt att styrelsen agerat fel i ett antal frågor. Det är få personer utanför styrelsen som har haft den insyn och kunskap om Enhet som jag har och därför är jag en person som har kunnat följa styrelsens arbete på nära håll.
Jag är inte emot styrelsen utan uppskattar det bra arbete som har gjorts och alla dessa personer har varit mina vänner. Men ibland blir det fel och då måste man släppa sin prestige och sätta Enhets goda före sin egen stolthet eller sina egna behov. Det är inget fel att göra fel om man inser sina fel och sedan försöker göra rätt. Men istället har mina påpekanden landat i ett omedelbart försvar och där har det fastnat. Jag har märkt att många personer i styrelsen är enormt lättstötta och går snabbt i försvar och utvecklar antipati mot mig. Personlig utveckling borde ju istället rimligen innebära att man har mer distans till sig själv och sitt ego.
Dessutom finns en tydlig åsiktsskillnad i partiet där jag står på sidan som inte vill ha legalisering av knark och prostitution (som har föreslagits att Enhet ska stå för); ha en tydlig miljö- och klimatpolitik som grundar sig i aktuell forskning (klimathotet och minskningen av växthusgaser), ha en tydlig avgränsning mot konspirationsteorier, ha en realistisk och finansierad basinkomstpolitik, osv.
Jag upplever att jag nu på grund av detta upplevs som ett hot och som obekväm av flera i styrelsen, personer som verkar ha en agenda att förändra Enhet till en annan politiskt inriktning. Jag tror att det är en stor anledning till att dessa anklagelser nu har sammanställts och att jag har uteslutits av styrelsen.
Enligt Enhets revisorer är uteslutningen fel och i strid mot Enhets stadgar. Enligt Enhets stadgar SKA medling alltid ske innan en uteslutning är aktuell. Detta har inte skett. Jag är helt för en medling, med en oberoende medlare, men styrelsen är inte intresserad. Revisorerna uppmanar styrelsen att ta tillbaka uteslutningen, be om ursäkt samt avgå. Läs deras brev här.
3. Diverse anklagelser i styrelsens text:
Styrelsens anklagelse:
“Beslutet är baserat på Kristers faktiska beteenden och handlingar, beskrivna nedan, och har ingenting med en personlig konflikt eller skillnader i åsikter att göra.” Mina kommentarer: Ett konstigt uttalande av en styrelse i ett parti som säges sig arbeta med NVC som verktyg. De “faktiska beteenden” som styrelsen presenterar är enligt mig och många andra medlemmar inte alls i överensstämmelse med verkligheten. Självklart ligger det också personliga konflikter bakom detta vilket också kan visas med otaliga mejlväxlingar och utdrag från Facebooks-debatter. Styrelsens anklagelse: “Krister har på flera sätt och vid olika tidpunkter brutit sekretessen och därmed har grund för fortsatta förhandlingar saknats. När sekretessbrottet blir uppenbart sammankallar Enhets styrelse ett styrelsemöte som hålls den 2014-12-21 i vilket beslut om uteslutning fattas.”
Mina kommentarer:
Jag blev kallad till ett telefonmöte 12/12. I kallelsen till mötet stod inte alls vad mötet skulle handla om och både jag och revisorn Hanna blev tagna på sängen. Dominic från styrelsen sa att styrelsen ville att det skulle vara sekretess på allt som sades på mötet och frågade om vi alla kunde godkände detta. Det sa vi alla ja till och vi hade nog inte så mycket att välja på heller. Jag har sedan inte heller yttrat ett ord om vad som sades på mötet. Det jag har delgivit medlemmarna (planerna med omorganiseringen med Kaordik organisation) är tagna från mejl som jag fått från styrelsen. Dessa mejl var inte en del av sekretessen. Något protokoll eller några minnesanteckningar har jag heller inte fått del av från mötet. Det sades heller inget på mötet om att upprätta något sådant och det valdes heller ingen som skulle gör det. Nu påstås det att jag har brutit sekretessen. Kan styrelsen visa på vilken sekretess från mötet som jag brutit mot? I annat fall bör man be om ursäkt för anklagelserna.
Styrelsens anklagelse:
“Krister påstår felaktigt att styrelsen har haft för avsikt att säga upp dem av årsmötet valda språkrören. Det grundar sig i styrelsens önskan om att undvika uteslutning av Krister genom att han gavs möjlighet att gå med på ett språkrörsförslag.”
Mina kommentarer:
Styrelsen gick ut i December, utan någon föregående information eller diskussion i partiet, med att styrelsen hade beslutat om en ny organisationsform (Kaordik) som skulle användas inför det planerade extra riksdagsvalet i mars 2015. På det interna forumet kom många frågor om vad Kaordik organisation innebar. I och med att styrelsen själv hade skrivit att språkrören inte skulle ha någon särskild roll i valrörelsen så undrade många vad som menades. Jag visste ju att styrelsen hade bett oss tre språkrör att avgå men jag låg lågt med den informationen och antog att styrelsen själv skulle berätta sina planer. Men styrelsens representanter sa precis tvärt om på Enhets medlemsforum. Jag mejlade styrelsen om detta och frågat varför de säger en sak till mig men raka motsatsen till medlemmarna i det interna forumet. Men jag fick inget svar. Är det då inte min plikt som medlem i partiet och dessutom förtroendevalt språkrör att till slut säga sanningen och informera om att jag har fått helt motstridig information än vad som sedan sägs inför medlemmarna? Jag visste ju att samtliga språkrör hade uppmanats av styrelsen att avgå. Min lojalitet ligger självklart i första hand till partiet som helhet och alla dess medlemmar.
Trots detta väntade jag länge innan jag skrev vad jag visste och försökte istället få styrelsen att lägga korten på bordet. Jag skrev t ex i interna forumet: ”Självklart kan jag citera ur det brev jag fått och det kommer jag också att göra. Men brevet var från styrelsen till mig privat och jag tycker att det är bättre att styrelsen själv berättar för medlemmarna vad de tänker och gör än att jag ska behöva lägga ut privata brev för att ge medlemmarna korrekt information”. Men den enda information som kom var att språkrören ska finnas kvar trots att jag visste att motsatsen planerades. Därför la jag till slut ut informationen som jag fått via mejl från styrelsen. För detta var vad styrelsen hade skrivit till mig (12/12-14): “Styrelsen har i senaste mötet beslutat att Enhets skall arbeta med en ny organisationsform som kommer att testas i den kommande extravalrörelsen under första kvartalet 2015. Den kallas för kaordisk och kommer rent praktiskt att innebära att alla kampanjer sker utifrån respektive valkrets, där valkretsens lokala styrelse utser sitt eller sina lokala språkrör. Vi önskar därför att du tillsammans med Annika och Martin officiellt säger upp era positioner som centrala och förtroendevalda språkrör”. Detta alltså utan att rådfråga medlemmarna som har valt oss.
Jag får till och med ett färdigskrivet brev som jag ska underteckna där det står att jag väljer att avsäga mig mitt uppdrag, och som sedan ska skickas ut till alla medlemmar.. Istället ska all makt centreras kring styrelsen och styrelsens ordförande. Det står skrivet svart på vitt i ett dokument som ingen fått del av och som inte finns med i styrelsens protokoll.
Man kan naturligtvis klandra mig för att ha spridit detta, men det finns något som heter civilkurage och som innebär att man ibland sätter sanningen före regler och formalia. Nu försöker styrelsen i efterhand påstå att detta bara var en manöver för att få bort mig som språkrör och inte menat att ta bort språkrören.. Men detta gör inte saken mindre anmärkningsvärd. Oavsett vad som är sant i detta så är detta handlande felaktigt och ett brott mot Enhets stadgar och etik.
Styrelsens anklagelse:
“Han vägrar att lämna ifrån sig sina rättigheter som administratör för Enhets interna medlemsforum på Facebook och samtliga andra grupper och sidor som Krister har skapat. Han har utestängt Enhets övriga av styrelsen utsedda administratörer och har själv utsett nya.“ Mina kommentarer: Bakgrunden till det interna forumet på Facebook är att jag på eget initiativ för några år sedan startade den gruppen efter att en medlem föreslog att vi borde ha ett internt forum för Enhets medlemmar på Facebook. Jag berättade för styrelsen om det och de tyckte också att idén var bra. På Facebook fungerar det så att den som själv startat en grupp inte kan tas bort av någon annan, utan är den som är huvudansvarig (eller “ägare”) av gruppen. Gruppen bildades alltså av mig personligen, på mitt initiativ och syfte har från första stund varit att vara ett forum för Enhets medlemmar, inte ett forum för styrelsen. Till det har vi redan en hemsida och en Sida på Facebook. I mitten av dec. slutade plötsligt mina enhet-mejl att fungera, alla inloggningar till hemsida/blogg etc var borta, och jag var borttagen som administratör från Enhets stora grupp och Enhets Sida på Facebook. Jag vet inte hur många mejl, kanske också privata, som jag genom detta inte har fått. Detta utan någon förklaring och inte heller fick jag några svar från styrelsen på mina frågor om detta. Jag har t ex själv startat Enhets blogg på eget initiativ och även skrivit texterna till många av sidorna på hemsidan. Jag skriver då till de ansvariga i styrelsen 19/12 (i admin. chatten): ”Jag kommer inte in på http://admin.enhet.se/temp/ och kan nu inte kolla om personerna är medlemmar som ansöker om interna gruppen. Senast idag kom en förfrågan som jag nu inte kan kolla o släppa in. Varför har jag blivit borttagen? Mina 2 enhetsmail fungerar inte heller. Är de borttagna?? Mail som har skickats till mig har inte kommit fram. Är också borttagen som administratör i Enhetsgruppen. Är detta någon slags kupp? Jag vill ha en förklaring genast.” Men inget svar.. Och fortfarande inte! Men även långt innan detta (sedan i höstas) har jag märkt att styrelsen försökt undanhålla information för mig. T ex jag har inte ens fått Enhets nyhetsbrev sedan i somras, trots att jag är medlem och språkrör, och även har påtalat detta. Inte heller andra mejl som har skickats till andra och som borde ha skickats till mig i egenskap av språkrör. På nyårsdagen lägger jag ut en nyårshälsning i den stora Enhetsgruppen (snarlikt den jag la ut i den interna gruppen och som finns kvar där: https://www.facebook.com/groups/enhets.interna.medlemsforum/permalink/1041779459182555/).
Inlägget togs bort. Varför? Ingen förklaring. Jag fick uppgifter från några medlemmar om att några av deras inlägg i den stora gruppen var borttagna. Inlägg där de hade ifrågasatt styrelsens nya organisationsplan, eller i övrigt uttryckt sig kritiskt mot styrelsens agerande. Jag insåg då att de människor som ligger bakom detta absolut inte kan få styra medlemsforumet. Styrelsen krävde att jag skulle lämna det interna forumet, inre bara som administratör utan också som medlem. Hade jag gjort detta så hade styrelsen haft total kontroll över detta forum nu och med facit i hand så vet vi inte då om det då längre hade varit ett fritt forum för alla medlemmar. Jag hade i alla fall inte fått vara kvar där trots att revisorerna nu tydligt sagt att uteslutningen är felaktig och bryter mot Enhets stadgar. Om man inte ens tillåter mig att önska människor i det allmänna Enhets-forumet ett gott nytt år så är jag rädd att jag hade blivit totalt bortsopad och censurerad i övrigt. Och kanske inte bara jag. Som medlem i Enhet och som ett valt språkrör av medlemmarna måste jag därför i första hand göra det som är rätt inför medlemmarna och partiet. För att säkerställa att det interna medlemsforumet fortfarande är ett demokratiskt forum för alla medlemmar valde jag därför att vara kvar. Jag lade sedan till Tomas A. (ansvarig för medlemsregistret i styrelsen) igen som admi. I gruppen så att han kan stämma av personerna som ansöker att vara med, mot medlemsregistret. Jag har också lagt till några nya medlemmar som vill hjälpa till att vara admin. i gruppen. Hel normalt. Visar styrelsen att de ångrar sitt odemokratiska handlande så ska jag gärna lägga tillbaka dem som administratörer.
4. Vaken.se Styrelsens anklagelse: “Krister rekommenderar att Enhets medlemmar ska lämna Internetsidan vaken.se, då den är ‘förknippad’ med åsikter som Krister inte vill ha i Enhet.” Mina kommentar: Jag rekommenderade i ett privat inlägg att man skulle lämna sidan. Detta med hänvisning till att en journalist gjort mig medveten om vad jag kunde sättas i samband med (rasistiska och antisemitiska inlägg) och dessa var inte saker jag vill att jag eller Enhet ska kopplas samman med. Hur kan styrelsen påstå att min handling att lägga ut ett privat inlägg på forumet bryter mot Enhets stadgar? Inlägget innehöll inga personangrepp, hatbudskap, rasism eller annat olämpligt. Jag gav information om Vaken.se via en tidningsartikel och ett brev från en orolig journalist (se nedan) som ville göra mig medveten om vad som publicerats på Vaken.se, och jag rekommenderade dem som läste mitt inlägg att inte vara med i forumet. Inget av detta är fel eller bryter mot forumets regler, oavsett om man tycker att mitt inlägg var bra eller inte. Personligen upplevde jag inte att detta mitt inlägg blev så bra, det gick för snabbt och jag hade för bråttom. Jag var i Almedalen i Visby med Enhet när jag fick journalistens mejl och jag känner att jag skulle ha formulerat mig annorlunda. Hur som helst är vi alla fria att rekommendera saker, det står ingenting i forumets regler att detta inte är tillåtet. Därför kan naturligtvis inte detta vara en grund för uteslutning. Detta var det inlägg som jag skrev: ”Fick detta mail nyligen av en journalist. Kommer nu att gå ur den gruppen Vaken.se och rekommenderar er alla att göra likadant.
kram
Krister
—————-
Hej Krister.
Det har varit spännande att se ditt stora engagemang för ditt parti. Det är också kul att det finns nya småpartier som inte är höger- (eller möjligen vänster-) extrema.
Men när jag sökte bland nya grupper att gå med i och såg till min överraskning att du var ansluten till gruppen Vaken.se. Även om det utan tvekan förekommer också oförargliga diskussioner på Vaken.se så har nätverket ett grundmurat dåligt rykte bland oss antirasister. Jag har också fått en del pressmeddelanden i min egenskap av journalist från Vaken.se. Det har ofta handlat om mer eller mindre udda konspirationsteorier mot USA och prat om någon slags internationell sammansvärjning som starkt påminner om de teorier som framfördes redan i Sion Vises protokoll. (Och när jag uttrycker det så så förstår du vad jag anser att Vaken.se representerar.)
Det finns flera bra orsaker till att det kan vara problematiskt att vara med i gruppen:
1) Alla dina vänner kan se att du är medlem i gruppen Vaken.se på Facebook.
2) Om Enhet blir större som parti så är det precis sådana här saker som vi journalister (inte jag, naturligtvis, men andra) letar upp för att belysa ett partis kandidaters ”egentliga” åsikter.
3) Jag utgår från att du inte är anhängare av teorier om ”Illuminatis” eller andra ”internationalisters” ”världskonspiration”.
Vänliga hälsningar Mats”
——
Vi som tillsammans varit administratörer för Enhets grupper har haft otaliga samtal om olika inlägg som personer har postat i våra grupper (framförallt i den stora, öppna gruppen). Vi har tagit bort många inlägg med länkar, bilder, reklam etc och även en del personer. Så detta är absolut ingenting konstigt eller ovanligt.
5. Paus och konfliktmöten
Styrelsens anklagelser:
“Krister meddelar under valkampanjen 2014 i brev till styrelsen sin ovilja att delta i ytterligare möten med styrelsen, samt att han ska träda tillbaka bl.a. som språkrör, som han dessutom enligt brevet ”motvilligt hade åtagit sig”. Värt att notera är att Krister då stod på första plats på partiets valsedel. Han uttrycker dessutom i brevet ”sin tveksamhet till att Enhet är moget att sitta i Riksdagen nu”, vilket var ett av målen i verksamhetsplanen som antogs av årsmötet 29 mars 2014. Han avslutar sitt brev med att han ”inte avser att kandidera som språkrör i fortsättningen”.
Mina kommentar:
Mötena som nämns var för att bearbeta konflikter i den tidigare styrelsen, motsättningar som hade sin grund i diskussionen om riksdagsledamöternas arvoden (se min förklaring om detta nedan), men även annan irritation mellan personer. Det gällde mellan olika personer och inte bara med mig. Mötena var alltså inte något som endast stod mellan styrelsen och mig. Endast den gamla styrelsen deltog samt Martin (värd, då vi var i hans hem) och Dominic (processledare).
Skulle denna punkt vara ett skäl för uteslutning? Angående min korta paus i somras: Efter en massa skitsnack, anklagelser och personangrepp från flera personer i styrelsen tröttnade jag och ville ta en paus från mitt arbete med Enhet i somras (Juli). Min tanke var att ta paus fram till valet men det blev bara i 2-3 veckor, och från början/mitten av aug. var jag tillbaka igen.
Styrelsen skrev också ett brev där de sa att de förstod mig. Styrelsen skriver bland annat: ”Vi vet att det varit ett tufft år med, som du skriver, stor stress och press. Vi unnar dig av hela vårt hjärta tid för vila och återhämtning och hoppas att glädjen för Enhets arbete ska återvända”.
Nu låter det annorlunda och detta har istället gjorts till en av anklagelsepunkterna som ligger till grund för uteslutning..
Angående fortsatta träffar och konfliktlösning:
Jag önskade att vi skulle ha ett tredje möte på hösten, efter valet för att fortsätta reda ut den gamla konflikten från den tidigare styrelsen, för jag upplevde att våra två träffar inte hade bearbetat, och än mindre löst upp, orsaken till konflikten. De andra sa ja till detta på mötet. Men Dominic som ledde dessa möten tog aldrig tag i detta och kallade inte till ett nytt möte i höstas. Alltså var det styrelsen (eller möjligen Dominic själv) som avbröt processen.
Istället startades en hemlig process i styrelsen för att förbereda en uteslutning av mig. Den finns inte nämnt i några protokoll under hela hösten trots att styrelsen själv skriver i något av breven att de har jobbat med detta hela hösten. Man har alltså tagit beslut i styrelsen som inte har protokollförts och därigenom undanhållits från både revisorer, valberedning och medlemmar. Mycket allvarligt och ett direkt hot mot medlemsdemokratin och ett brott mot Enhets stadgar.
Styrelsen har däremot gjort allt de kunnat för att isolera och frysa ut mig genom att inte skicka mig information och mejl som jag skulle ha fått.
Mejl angående min paus i somras: Den 22 juli 2014 14:32 skrev Krister S.: Hej. ”Pga vinterns och vårens motsättningar i styrelsen och att ingenting av detta löstes på vårt senaste möte hos Martin känner jag att jag ska ta en välbehövlig paus. För mig känns det inte roligt längre med Enhet. Jag har självklart gjort misstag och kommer helt säkert att göra fler framöver. Vill man undvika misstag ska man inte göra någonting alls, då riskerar man heller inte att göra några fel. Jag har dock valt att vara mycket aktiv i Enhet under dessa 4 år och tagit på mig en rad uppgifter och ansvar. Dessutom (motvilligt) tagit på mig att vara språkrör. Detta har inneburit en stor stress och press, inte minst att ständigt kunna svara på en mängd olika frågor och andra behov hos medlemmar och sympatisörer. Jag har också fått nya insikter om innebörden av uttrycket ”det blåser på toppen”. Samtidigt är jag väl medveten om att tar man ledarpositioner i ett parti/organisation så måste man vara beredd att ta emot skit, vilket jag också varit och är. Däremot känns det för tungt att fortsätta just nu då jag inte har någon motivation. Jag har behov av vila och väljer därför att träda tillbaka ett tag nu och bara engagera mig i de saker som jag själv känner mening i. Dessutom är jag mycket tveksam till att Enhet är moget att sitta i riksdagen nu. Jag kommer att stänga av aviseringarna från den allmänna gruppen på fb. Vänligen ”tagga” mig om det är någonting viktigt som ni vill att jag ska ta del av. Ni behöver inte kalla mig till några möten. Jag avser inte att kandidera som språkrör i fortsättningen. Jag återkommer efter valet. Önskar er alla en skön sommar!
Vänliga hälsningar,
Krister”
—————–
Den 24 juli 2014 21:31 skrev Anders A.:
”Hej Krister,
Vi i Enhets styrelse har tagit emot ditt mail där du meddelar att du vill ta en paus från uppgifterna inom Enhet därför att du känner det tungt att fortsätta och inte känner någon motivation längre. Vi tycker självfallet att det är tråkigt att du tar detta steg eftersom du är en av Enhets stöttepelare genom din stora erfarenhet och djupa kunskaper och den som gjort det möjligt för Enhet att nå en bredare krets genom ditt arbete med Enhets partiprogram. Samtidigt respekterar vi ditt beslut. Vi vet att det varit ett tufft år med, som du skriver, stor stress och press. Vi unnar dig av hela vårt hjärta tid för vila och återhämtning och hoppas att glädjen för Enhets arbete ska återvända. Vi vet att du och Anna är på semester i Frankrike nu, och önskar er underbara dagar där! För få djupare bakgrund till ditt beslut och för att styrelsen ska få full klarhet när det gäller ditt engagemang för Enhet under tiden fram till valet kommer Anders Axner att höra av sig till dig per telefon när du är åter i Sverige.
Varma hälsningar från Enhets styrelse
genom Anders A. och Sara H. W.”
——————-
Detta brev skrevs sedan av Anders och mig till dem som fått motta första brev (styrelsen och vissa förtroendevalda):
”Den 22 juli skickade Krister e-brev som gav upphov till vissa frågor. För att besvara frågorna skickar vi därför detta klarläggande till samma grupp som mottog Kristers e-brev den 22 juli. Krister kommer att kvarstå som språkrör för Enhet under hela den mandatperiod han är vald för dvs. till kommande ordinarie årsmöte i mars 2015. För att minska på sin arbetsbörda kommer Krister främst att minska sitt engagemang med att svara på frågor i Enhets öppna grupp och inte ”alltid vara tillgänglig” på ett sätt som han varit tidigare, utan kommer att hushålla mer med sin kraft och energi. De motsättningar i styrelsen som Krister nämner i e-brevet gäller främst frågorna – i vilka sammanhang är det lämpligt för ett språkrör att uttala sig som privatperson, och i vilka sammanhang är man som som språkrör ”låst till” att uttala sig som talesperson för Enhet? – vilka initiativ bör en styrelsemedlem kunna ta som inte är i linje med styrelsens syn, och när är man som styrelsemedlem ”låst till” styrelsens linje? Efter valrörelsen kommer vi tillsammans jobba med att ta fram riktlinjer som långsiktigt besvarar dessa frågor.
Vänliga hälsningar
Krister XXX. och Anders XXX.
Språkrör Vice ordförande”
6. Pernilla H.
Styrelsens anklagelser:
“Krister kräver av styrelsen att Pernilla H. inte ska representera Enhet på grund av hennes åsikter i frågan om chemtrails.”
Mina kommentarer:
Styrelsen gav ut ett pressmeddelande i valrörelsen om att P.H. hade gått över till Enhet och ställde upp i kommunfullmäktigevalet för Enhet i Vingåker. Styrelsen anklaga nu mig och de andra för att vi ifrågasatt detta. Men varför har inte styrelsen själv reflekterat över det kloka i att just i valrörelsen lansera P.H. i ett pressmeddelande just innan valet?
Ingen hade träffat henne och det enda vi visste om henne var att hon var en person som gjort sig känd i Sverige genom sina mycket kontroversiella konspirationsteorier med uttalanden om att Sveriges befolkning förgiftas av kemikalier av CIA och NSA. Se t ex denna video och artiklar: http://www.svtplay.se/klipp/887902/intervju-med-pernilla-hagberg-mp http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15478012.ab http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/mp-s-toppnamn-smhi-morkar
P.H. tvingades lämna mp pga detta. Något liknande pressmeddelande skickade inte styrelsen ut för andra kommuner trots att vi ställde upp i ett 30-tal kommuner i valet. Många medlemmar och sympatisörer undrade därför över detta och uppfattade det som att styrelsen var stolta över den ”värvningen” och att de välkomnade hennes åsikter till Enhet. Vi var därför några som skrev till styrelsen och uppmanade dem att ta bort pressmeddelandet och att sedan överväga om P.H. så snart efter partibyte bör representera Enhet på en valsedel.
Vi efterfrågade också en policy i Enhet om hur man ska gå till väga då kandidater till Enhets valsedlar tas fram. Vi kände inte att vi fick svar av styrelsen på de frågor som vi undrat över, så vi förtydligade våra åsikter i ett nytt brev som vi sände in. Vi fick aldrig något svar på detta.
Hade styrelsen gjort detta pressmeddelande om det varit en person som blivit utesluten från SD pga kontroversiella uttalanden och gått över till Enhet? Knappast. Jag tycker att det som vi skrivit i våra två brev till styrelsen tydligt visar våra åsikter och att det behövs en policy hur sådana här saker ska skötas.
I det första brevet skrev vi:
”Brev till styrelsen angående pressmeddelandet om Pernilla H.
Hej.
Gårdagens pressmeddelande oroar oss. Visst ska Pernilla H. få vara med i Enhet som medlem, men att 6 dagar innan valet göra ett pressmeddelande som går ut till all media om att hon nu kandiderar till Kommunfullmäktige i Vingåker för Enhet känns inte bra med tanke på hennes starka koppling till konspirationsteorier. Hon har mer eller mindre blivit tvingad att lämna Mp på grund av sin tro på dessa teorier. Många personer ställer nu upp för Enhet i kommunval och det lyfts inte fram i speciella pressmeddelanden. Att lyfta fram henne nu uppfattas onekligen av många som ett ställningstagande för konspirationsteorier. Enhet har ingenting med dessa konspirationer på Internet att göra och så vill vi att det ska förbli. Det är viktigt att vi inte har representanter för Enhet som just profilerat sig med dessa frågor, lika lite som det är lämpligt att människor med rasistiska åsikter gör det.
Arbetet med att bygga upp Enhet får inte hastas fram och gå så bråttom att vi får in fel representanter för Enhet. Ett förtroende tar lång tid att bygga upp men kan lätt raseras på ett ögonblick. Vi vet att det också har varit oenighet i styrelsen angående detta beslut om pressmeddelandet. Att då skicka ut det känns som ett oklokt och förhastat beslut.
Vi tycker också att det behöver tas fram en policy i Enhet om hur man ska gå till väga då kandidater till Enhets valsedlar tas fram. Tills dess uppmanar vi styrelsen att ta bort pressmeddelandet från hemsidan och Facebook samt att snarast överväga om Pernilla H. ska vara representant för Enhet i kommunvalet.
Med vänliga hälsningar,
Anna XXX, Krister XXX, Svante XXX, Ulf XXX, Agneta XXX, Hasse XXX”
Styrelsen svarar:
“Pressmeddelandet som skickades ut gällande representation i kommunvalet i Vingåker gjordes av Pernilla H. med ett innehåll som var förankrat hos såväl styrelsen som valkampanjgruppen helt i enlighet med Enhets stadgar § 11 Lokala grupper, citat nedan. ”11.1. Inom Enhet kan medlemmarna själva ta initiativ och bilda lokala grupper i sina kommuner och regioner. 11.2.
De lokala grupperna bör uttrycka Enhets budskap och visioner, samt förankra Enhets politik i den egna kommunen/regionen. Också för att eventuellt delta i kommande kommun-/landstingsval i Enhets namn. Men även för att befrämja den egna inre utvecklingen i gemenskap med andra. 11.3. Kommun- och regionorganisationernas stadgar får ej strida mot dessa stadgar”.
Pressmeddelandet följer samma ordning som vi följt vid de pressmeddelanden som gäller exempelvis det lokala deltagandet i kommunvalen Norrköping och Göteborg, Styrelsen har ingen möjlighet att hindra människor att engagera sig i Enhet så länge de ställer upp för Enhets budskap och visioner, vår uppgift är snarare att tvärtom uppmuntra fler att engagera sig. I den verksamhetsplan som fastställdes på årsmötet i mars 2014 står att läsa: ”Styrelsen fortsätter arbetet med att värva kontaktpersoner runt om i landet och erbjuder stöd och utbildning för de som vill komma igång med en lokalgrupp.” I detta fall finns ingenting som emotsätter denna uppgift.
Att jämföra en inställning gällande utsläpp i vår miljö med rasism upplever vi som mycket märkligt. Att vara kärleksfull och tillåtande mot alla människor utan att göra skillnad gällande kön, religion, kultur mm ligger djupt rotat i vår värdegrund ”vi har en etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar.” Medan det inte finns någonting i samma värdegrund om att vi skall vara otillåtande, i synnerhet inte vad gäller individers tro eller åsikter gällande företags eller myndigheters vilja att kuva naturen och förstöra vår miljö. Snarare är det tydligt att vi vill föra en politik på människans och naturens villkor varför vi givetvis – givet att det existerar ! – är vår uppgift att sätta ner foten och säga nej och stopp till alla former av utsläpp och förgiftningar av naturen.
Det efterfrågas en policy i Enhet om hur man ska gå till väga då kandidater till Enhets valsedlar tas fram. Den policyn finns redan och vi citerar ur våra stadgar 11.2 ”De lokala grupperna bör uttrycka Enhets budskap och visioner, samt förankra Enhets politik i den egna kommunen/regionen. Också för att eventuellt delta i kommande kommun-/landstingsval i Enhets namn. Men även för att befrämja den egna inre utvecklingen i gemenskap med andra.”
Uppmaningen att ta bort pressmeddelandet är detsamma som att be oss censurera en medlems engagemang för Enhets sak vilket vi givetvis inte har kunnat, eller velat, tillgodose eftersom vi strävar efter öppenhet och tillit till andra människors förmågor. Vi har varit delaktiga i processen, som nämns ovan, för att tillse att den sköts enligt våra värderingar och principer.
Att be styrelsen överväga Pernilla H:s representation för Enhet är i skenet av vad som är skrivet i våra stadgar paragraf 11 en omöjlig uppgift. Slutligen vill vi påminna om den fastställda verksamhetsplanens två avslutande punkter: · Styrelsen fortsätter arbetet med att värva kontaktpersoner runt om i landet och erbjuder stöd och utbildning för de som vill komma igång med en lokalgrupp. Lokalgrupper arbetar självständigt för att sprida Enhet på sin ort. Med detta hoppas vi att vi besvarat er oro på ett adekvat sätt och att vi kan lämna frågan om Pernilla H. ”lämplighet” att tillhöra vår gemenskap bakom oss.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen”
Vi svarar styrelsen med ett andra brev:
“Kära styrelse. Vi upplever ert svar så formellt och stelt och även med flertalet uppenbara missförstånd. Det vi ville med vårt brev var ingalunda att diskriminera någon enskild person. Vi vill uttrycka en tveksamhet till att Enhet går ut med ett pressmeddelande om att Pernilla H. kandiderar till Enhet.
Eftersom P.H. just gjort sig känd som konspirationsteoretiker (chemtrails, planet X m m) kan det lätt tolkas som att Enhet slår på stora trumman för att hylla just hennes åsikter. Vi hade verkligen önskat att ni hade lyssnat in och sett att det var det vi menade. Över 60 medlemmar har ”gillat” vårt öppna brev i den interna gruppen på Facebook, så det om något visar att det är många medlemmar som undrat och ifrågasatt detta pressmeddelande.
Vi har aldrig ifrågasatt Pernillas ”lämplighet att tillhöra vår gemenskap” och vet inte varför styrelsen väljer att vinkla det på det sättet. Det har aldrig handlat om henne som person utan om det pressmeddelande som skickades ut, särskilt i ett läge där Enhet behöver bli tydligare i förhållande till dessa konspirationsteorier. Vi är måna om Enhet och om att Enhet inte dras iväg åt ett håll som det inte finns något stöd för i vare sig visions- eller partiprogram. Vi har heller aldrig jämfört en inställning gällande utsläpp i vår miljö med rasism. Tanken med liknelsen är ju att visa på att OM det hade gällt en person som gjort sig känd med rasistiska uttalande så skulle styrelsen snabbt ha agerat och tagit bort pressmeddelande – eller aldrig låtit det bli publicerat.
Nu hänvisas det till stadgarna istället för att inse det allvarliga med att Enhets kopplas samman med konspirationsteorier.
När det gäller den formella biten kring pressmeddelandet så tycker vi så här: Där står inget om att pressmeddelandet kommer från en lokalorganisation, utan från ”Politiska partiet Enhet”, samma som det står på alla pressmeddelanden. Därför kan man inte betrakta det som censur att ta bort det om styrelsen väljer det. Pressmeddelandet kommer ju från partiet Enhet och inte från Pernilla själv eller från en lokalavdelning. Om det vore ett lokalt pressmeddelande så skulle alla som är kontaktpersoner ha inloggningsuppgifter så att vi kan skicka ut pressmeddelanden, och det har vi inte fått.
Vänliga hälsningar,
Anna XXX, Krister XXX, Svante XXX, Ulf XXX, Agneta XXX, Hasse XXX”.
7. Klimatförnekeri etc.
Styrelsens anklagelser:
“Krister gör personangrepp på flera styrelseledamöter och anklagar dem för att vara känslostyrda, extremliberaler, klimatförnekare och konspirationsteoretiker.” Mina kommentar: Kan styrelsen visa på ett ställe där jag har kallat en person för extremliberal, klimatförnekare eller konspirationsteoretiker? Jag har försökt använt dessa ord generellt, på samma sätt som man talar om rasism eller homofobi, inte sagt det till vissa personer.
Jag skrev i det interna medlemsforumet efter valet att jag oroas över att klimatfrågan togs bort ur Enhets kommunikation inför valen (EU- och riksdagsvalet) och att personer i styrelsen och Enhets valkampanjgrupp uttalat att de inte tror på klimathotet och forskarnas (ICPP) rapporter och varningar. Jag får till svar att det inte stämmer utan att det bara var språkliga justeringar i texten.
Jag citerar då mejl från kommunikation i Valkampanjgruppen där det i ett mejl från en person, som styrelsen gett titeln ”expert” i gruppen, står:
”Jag hör att Du är en ivrig anhängare av klimatkrisen. Men även om toppstyrda media inte lämnat utrymme åt dem av politiska skäl, så är det ett faktum att detta är ett högst kontroversiellt ämne. Det finns ett stort antal bland de högst kvalificerade, kunniga och erfarna vetenskapsmännen inom området som har en motsatt uppfattning, både när det gäller om vi verkligen är på väg in i global värmebölja, och om mänsklig aktivitet har någon märkbar effekt på klimatet. Eftersom vi anser att kontroversiella ämnen bör undvikas så långt möjligt för att inte splittra partiet i valrörelsen, har vi valt att inte ta upp detta ämne på det sätt som Du förordar”.
Jag gav alltså min syn och visade också på att dessa idéer påverkade Enhets politik i valrörelsen då skrivningar stöks ur valmanifest med hänvisning till det som jag citerar ovan. I Enhets partiprogram står det tydligt att vi anser att klimatförändringarna är ett resultat av vår civilisation: ”Vårt samhälle och världen är i dag helt beroende av fossil energi. Detta har lett fram till en ökning av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären vilket i sin tur leder till allvarliga klimatförändringar vars början vi bara sett.” och ”Klimatfrågan är i grunden en moralisk fråga gentemot kommande generationer och alla dem som redan i dag drabbas av den industriella världens utsläpp”.
Det fanns också ett beslut i styrelsen att denna fråga skulle vara en av tre prioriterade frågor i valet. Men detta ändrades av personer som inte står för dessa åsikter. Detta trots att styrelsen i vintras gav Valkampanjgruppen i uppdrag att lyfta fram klimatfrågan/energi som en av tre prioriterade frågor inför valet.
Utdrag från styrelseprotokollet 27/1-14: ”Styrelsemötet diskuterade också hur bestämd styrelsen ska vara angående de hjärtefrågor vi uttryckt önskemål om att valkampanjgruppen ska jobba med, nämligen: För en hållbar utveckling, ekologiskt o ekonomiskt och socialt, fokuserar Enhet på:
  • Klimat – energi
  • Basinkomst – frihet OCH trygghet
  • Skola
Dessa punkter leder till ett mer decentraliserat samhälle. Anders får med sig ett förtydligat önskemål tillbaka till valkampanjgruppen.”
Var och en får tycka vad den vill i sakfrågorna men Enhets politik ska inte ändras – om det inte sker av medlemmarna på ett årsmöte. Det är det som hela diskussionen har handlat om. Våra åsikter om klimathotet togs ju bort från valmanifestet trots att det är Enhets politik, och det var det som jag sedan tog upp till diskussion. Citatet jag la ut i medlemsforumet var inte ur ett vanligt privat mejl utan i en mejlväxling mellan alla i arbetsgruppen (Valkampanjgruppen) och allt arbete där är ju för partiet som helhet. Jag tog bort namn när jag citerade. Flera i styrelsen förnekade att några sådan åsikter fanns och det var därför som jag kände mig tvungen att citera ur mejl från arbetsgruppen för att ge fakta till medlemmarna. Vi ska väl kunna diskutera sakfrågor i vårt parti utan att påstå att vi söker syndabockar?
Det man säger/skriver eller är med om att besluta i styrelser eller i andra sammanhang måste man kunna stå för eller förklara. Styrelsen eller andra organ i Enhet som kan ta beslut har självklart ett mycket stort ansvar och måste vara transparenta och öppna för kritik och ifrågasättande. Så är det i alla organisationer och partier. Med makt följer ett stort ansvar.
8. Extra årsmöte 2014
Styrelsens anklagelse:
“Vid förberedelserna inför det extra årsmötet helgen 4-5 oktober missbrukade Krister sin förtroendeställning gentemot den före detta medlemmen Raphael M. Detta i syfte att förhindra att dennes motion, vars ämne Krister ogillar, togs upp på mötet. Krister vilseledde styrelsen om Raphaels intentioner och försökte genom sitt handlande att förhindra Enhets medlemmar att få fatta beslut i en fråga där Krister själv drivit en ståndpunkt. Krister var tänkt att föreslås av styrelsen som ordförande för mötet. Redan före mötet, alltså innan han formellt valts till ordförande av årsmötet, frågar Krister, i sin påstådda egenskap av mötesordförande, Raphael om denne vill dra tillbaka sin motion om “chemtrails”. Han missledde Raphael dels om sakförhållandet kring dennes motioner och dels om sin roll, dvs att han ännu inte var vald som ordförande. Genom tydlig information från styrelsen var Krister vid denna tidpunkt medveten om styrelsens protokollförda beslut baserat på det juridiska råd styrelsen fått att ”endast årsmötet kan besluta om inkomna motioner ska behandlas eller ej”. Krister informerade, genom en ofullständigt återgiven mailväxling med Raphael, styrelsen om att Raphael dragit tillbaka sin motion om just chemtrails. Raphael delar i sin tur samma mailväxling, men fullständigt återgiven, med styrelsen i vilken det framgår att Raphael påpekat att han ville att ”allt skulle gå rätt till”; och om det innebar att dra tillbaka motioner var han villig att dra tillbaka samtliga sina obehandlade motioner vilket Krister underlät att meddela styrelsen. Krister har alltså utnyttjat sin position och använt felaktig information gentemot Raphael för att styra dennes beteende. Han har genom bristfällig information försökt vilseleda styrelsen och genom detta handlande betett sig bedrägligt gentemot Enhets medlemmar. Att försöka hindra en motion att komma upp till diskussion och beslut vid ett årsmöte är djupt oetiskt och kan varken förstås eller förklaras. Att man gör det i sin position som förtroendevald och som tilltänkt ordförande på mötet gör givetvis saken än allvarligare.”
Mina kommentarer:
Mycket allvarliga anklagelser som inte stämmer. Varför berättar inte styrelsen att jag, Martin och Siv-Maria valdes av styrelsen som förslag till årsmötespresidium? Jag föreslogs till ordförande, Martin som vice ordförande och Siv Maria till sekreterare.
Vi tre hade egna telefonmöten där vi planerade årsmötet. I gruppen hade vi olika åsikter om ifall Raphaels (och eventuellt andra icke medlemmars) motioner skulle behandlas på årsmötet. Det beslutades då i denna grupp att jag skulle kontakta Raphael för att fråga om han ville att hans motioner skulle behandlas, trots att han inte längre var med i partiet. Det var ju alltså därför jag kontaktade honom – inte någon privat initiativ som styrelsen nu antyder. Att jag skriver att jag ska vara ordförande på mötet är väl inte så konstigt när styrelsen har valt att föreslå mig? Det är ju sedan bara en formell procedur att styrelsens förslag antas av årsmötet.
Styrelsen påstår att jag ”ogillar” motionens ämne. Det stämmer inte utan jag har tidigare skrivit på fb att jag stödde motionen om att detta ska utredas men jag var emot att detta skulle skrivas in i partiprogrammet. Jag har också har sagt att jag tycker att motioner från personer som inte är medlemmar i Enhet inte behöver tas upp på Enhets årsmöten. Där är det motioner från Enhets medlemmar som ska diskuteras och ingenting annat. Den åsikten delar också många andra medlemmar.
Styrelsen skriver att jag ”ber honom i sin befattning som ordförande att ta tillbaka hans motion om chemtrails”. Detta är en direkt osanning som bevisas av den brevväxling som finns nedan. Att jag skulle ha reviderat mejlväxlingen är också en osanning. Jag skickade Raphaels svar på den fråga jag skulle ställa honom, till styrelsen. Hela hans mejl är exakt det som han sände mig. Att skicka med en hel mejlväxling som föregår hans svar till mig gör man väl inte i vanliga fall? Ville styrelsen se det så hade det bara varit att höra av sig så hade jag naturligtvis skickat dem det. På vilket sätt är den reviderad? Jag har publicerat hela mejlväxlingen och ingenting är ändrat i efterhand.
Jag missledde inte RM om fakta. Jag bad honom aldrig ta tillbaka sin motion utan frågar vad han önskar göra med hänvisning till att han hade lämnat partiet och att vi inte har en policy om hur före detta medlemmars motioner skall behandlas. Vad jag vet så har vi inte haft någon policy kring detta tidigare i alla fall. Vi var oense i gruppen om hur motionen skulle behandlas. Därför beslöt vi att RM själv skulle få bestämma det. I annat fall hade jag ju inte fått gruppens uppdrag att kontakta RM.
Jag mins inte att jag skulle ha fått information från de andra i gruppen om styrelsens beslut att alla motioner skulle behandlas, i så fall skulle jag ju inte ha fått uppdraget att kontakta RM. Jag har inte medvetet undanhållit att Raphael ville dra tillbaka sina båda motioner. Vi i gruppen missat helt enkelt att det rörde sig om två motioner från RM då vi endast talade om motionen om chemtrail. Den hade ju diskuterats flitigt på vårt forum. Styrelsen fick ju också Raphaels brev där det tydligt står att han vill dra tillbaka alla sina motioner. Att jag i mitt brev till styrelsen skrev ”sin motion” istället för ”sina motioner” är ju bara en liten detalj. I Raphaels brev framgår det ju tydligt att han ville dra tillbaka båda sina motioner. Hela denna anklagelsepunkt visar istället på att styrelsen sökt med ljus och lykta efter fel som jag kan tänkas ha gjort för att uppförstora dessa. Och i brist på riktiga händelser hittar man dessutom på rena osanningarna för att misskreditera mig.
Här är hela mejlkonversationen med Raphael:
3 okt 2014 kl. 08:38 skrev Krister : > >>> Hej. > >>> Vi förbereder nu det extra årsmötet för Enhet som blir av till helgen > >>> och jag sitter som ordförande för mötet och mötet ska behandla alla de > >>> ca 20 motioner som inte hann behandlas på förra årsmötet i mars. Jag > >>> skulle vilja veta om du vill att din motion om Chemtrails ska tas upp > >>> eller inte. Du har ju lämnat Enhet så vi vet inte om det fortfarande > >>> är aktuellt att ta upp din motion. Tacksam för svar redan idag! > >>> > >>> Önskar dig allt gott. > >>> > >>> Vänliga hälsningar, > >>> Krister > >>> Språkrör > >>> enhet.se > >>
Den fredag, 3 oktober 2014 8:55 skrev Raphael: > >> > >> Hej > >> Det brukar väl vara så att motioner som ska behandlas ska vara från > >> medlemmar av partiet? Jag är inte medlem längre, jag förnyade inte mitt > >> medlemsskap när det gick ut, så det borde innebära att mina motioner > >> inte kan behandlas? Jag är inte helt säker, därför jag frågar. Jag vill > >> att det ska gå rätt till enligt det regelverk som finns. > >> > >> Med vänlig hälsning > >> Raphael > >
3 okt 2014 kl. 09:17 skrev Krister: > > > >> Det finns vissa som menar att alla motioner som har lämnats in av en > >> medlem ska behandlas, för så är det tydligen i kommunfullmäktige, även > >> om en ledamot sedan avgår från kf. > >> Vissa menar att motionen inte ska tas upp pga att du inte är medlem > >> längre. Vi har därför sagt att du får själv avgöra hur du vill ha det. > >> > >> Vänliga hälsningar, > >> Krister > >
Den fredag, 3 oktober 2014 9:29 skrev Raphael: > > > > Jag förstår, ni har alltså ingen färdig policy om det. Då ska jag > > fundera och ber att få återkomma senare under dagen. > > > > Med vänlig hälsning > > Raphael>
3 okt 2014 kl. 09:33 skrev Krister: > > > Tack! > > > > Vänliga hälsningar, > > Krister >
Den fredag, 3 oktober 2014 19:56 skrev Raphael: > > Ok, då har jag funderat. Jag känner att eftersom det finns ett krav på att > motionerna kommer från medlemmar när de lämnas in – vi diskuterade det i > våras angående en motion från en som inte var medlem – så är det rimligt > att samma gäller även för redan inlämnade motioner, och utifrån det känns > det bäst att min motion inte behandlas eftersom jag inte är medlem längre. > > Med vänlig hälsning > Raphael
3 okt 2014 kl. 20:00 skrev Krister : > ok. > > Glömde skriva att styrelsen vill ha det skriftligt. Dvs att du bara kort > skriver ett mail att du drar tillbaka din motion. Du kan skriva till: > styrelsen@enhet.se > Nu genast helst. > > tack. > Vänliga hälsningar, > Krister
From: Raphael Sent: Friday, October 03, 2014 8:03 PM To: ENHETs Styrelse Cc: Krister Subject: Re: Din motion till Enhet
Hej! Då jag inte är medlem längre så drar jag tillbaka mina obehandlade motioner från mötet, se nedan för mer information. Med vänlig hälsning Raphael
Till Enhet Styrelsen Enhet 3 okt
Hej. Raphael drar tillbaka sin motion om chemtrail. Har fått svar idag. Hoppas ni alla får en trevlig kväll tills. på mötet nu. Vänliga hälsningar, Krister
9. Kreaprenörer
Styrelsens anklagelse:
“Krister kräver av styrelsen att Jens J. inte ska representera Enhet på grund av hans åsikter i frågan om chemtrails och andra av Krister kallade konspirationsteorier.”
Mina kommentarer:
Det hela handlar i grund och botten inte om personen i fråga och dennes åsikter utan om Enhet som helhet och vilken bild vi som parti vill ge av Enhet utåt. Jag har absolut ingenting emot Jens som person, han är en mycket trevlig och charmig man, men det är viktigt att vi är noga med på vilket sätt Enhets presenteras och att vi inte blir förknippade med en uppsjö av konstiga teorier som inte Enhet står för.
Jag krävde ingenting utan ville att styrelsen skulle ta ett samtal om detta och hitta fram till en bra policy/strategi. Jag ville också att det skulle vara klart hur inbjudningar till Enhet går till. Bör inte inbjudningar till Enhet gå via Enhet centralt och att styrelsen/språkrör/riksdagsledamöter i första hand tar sig an uppgiften att föreläsa om Enhet?
Självklart har alla människor rätt att tala om Enhet med dem de vill, men Enhet som parti bör också ha en policy om vilka personer som skickas till att föreläsa om Enhet då vi blir inbjudna. Det är ju så att om Enhet representeras av personer som samtidigt gjort sig kända med helt andra saker så associeras också Enhet med detta. Jag tog upp frågan för att det var personer som i valrörelsen frågade oss (t ex på vår fb-sida) om vi var ett seriöst parti då en av våra riksdagskandidater (JJ) samtidigt skriver detta på nätet: http://blog.lege.net/content/en_fraga_om_liv_och_dod__for_hela_manskligheten.html.
JJ skriver där att det finns ”en ofattbart satanisk plan” som bland annat går ut på ”att reducera jordens befolkning och experimentera fram bättre genetiskt material även i oss människor i bästa nazi-tradition”, samt även går ut på ”att tvinga alla människor att bära ett inplanterat ”chip” med all personlig information plus finansiell information, som tjänar som kreditkort”. JJ skriver vidare: ”Planen på total global kontroll och ”sanering” av befolkningen, liksom finansieringen av all den beställningsvetenskap som ligger bakom, har sitt ursprung i ett flertal privata stiftelser i USA, med sin absoluta tyngdpunkt i Rockefeller Foundation. De bygger även på ett nära samarbete med det världsomfattande privata banksystemet, där också Rockefellers och Rothschilds banker står i centrum.”
Han säger att allt detta är sanning, men var finns bevisen för detta? Detta är mycket allvarliga anklagelser som kan skapa stor rädsla, oro och ångest hos många människor och jag tycker att det är mycket olämpligt att Enhet förknippas med dessa saker.
Detta är för mig ett tydligt exempel på det som kallas konspirationsteorier och som jag tycker att Enhet ska vara försiktig med att sammankopplas med. För mig har det absolut ingenting med Enhets ideologi och politik att göra. Men jag har aldrig ifrågasatt JJ:s rätt att ha sina åsikter eller att han ska vara medlem i Enhet. Det är självklart hans rätt att göra som han vill, men man måste tåla granskning och kritik, inte minst om man står med på Enhets riksdagslista. Så är det i alla partier.
Efter valet ser jag att JJ är inbjuden som talare för Enhet hos en organisation. Han har redan talat där innan för Enhet. Jag betvivlar inte att JJ är en duktig föredragshållare, men jag skriver då till styrelsen för jag vill veta om styrelsen i första hand skickar honom som föredragshållare om Enhet och i så fall varför. Vilka krav ska vi ställa på dem som ska företräda Enhet? Jag ville att styrelsen tar ett samtal om detta och hitta fram till en bra policy. Också att det ska vara klart hur inbjudningar till Enhet går till. Alltså att vi bör utveckla rutiner för detta.
Det handlar alltså inte om personen i fråga och dennes åsikter utan om Enhet som helhet och vilken bild vi som parti vill ge utåt. Om jag eller någon av de andra språkrören lägger ut väldigt konstiga eller kontroversiella påståenden på våra hemsidor eller bloggar så skulle naturligtvis Enhets styrelse reagera.
Det är ingenting konstigt i att diskutera detta i ett parti, ännu mindre i partiets styrelse. Det görs i alla partier och när Enhet växer och mer börjar få formen av ett riktigt politiskt parti är det tyvärr oundvikligt att vi får konfronteras med dessa och andra svåra frågeställningar.
Styrelsen skriver att det bland annat handlar om Jens åsikter om chemtrails. Jag har över huvud taget inte nämnt chemtrails när jag har diskuterat Jens åsikter. Endast de teorier som jag citerat ovan samt hans syn på HIV/AIDS där han skrivit:
”AIDS är ett annat och ännu värre exempel på det diaboliska medicinsk-politiska tyranniet. Det är inte alls särskilt svårt att bota AIDS, och det orsakas inte av ett påhittat, aldrig isolerat retrovirus, utan av narkotika, läkemedel, parasiter, depression och undernäring. Det är inte smittsamt och har ingenting att göra med sexuella förbindelser. HIV-testet är ett grymt och extremt lönsamt bedrägeri, och ett som dödar. Ett positivt testresultat säger absolut ingenting om en patients hälsa, och ännu mindre om framtida sjukdom, men då det blivit auktoritativt proklamerat som bevis på omedelbart förestående och obotlig AIDS som oundvikligt leder till döden, har det direkt och indirekt orsakat – och fortsätter att orsaka – hundratusentals helt onödiga mänskliga tragedier och plågsamma dödsfall. Det är ett faktum att det så kallade HIV fram till idag aldrig isolerats hos en enda patient, och det har aldrig bevisats existera, mycket mindre ge upphov till någon sjukdom. Jag vet att detta låter absurt och ”omöjligt” i skenet av den obevekliga massmediakampanjen och etablissemangets envist vidmakthållna doktrin. Ändå är det sanningen, och vem som helst som är beredd att göra sig besväret att undersöka detta på egen hand måste komma till samma slutsats”. (http://freedom.lege.net/handlingsplan_for_ett_nytt_paradigm.html).
10. Utesluter medlem pga åsikter
Styrelsens anklagelse:
Krister tar ensam som adminstratör av Facebookgruppen beslut om att utesluta en medlem på grund av åsiktsskiljaktigheter. Normalt ska uteslutningsärenden behandlas av minst två administratörer. Krister kallar det ett ”misstag”, men fortsätter att i admingruppen använda åsikter som grund för att vilja censurera inlägg.
Mina kommentarer:
Bakgrunden är att det finns förhållningsregler för våra forum på Facebook och att vi som är administratörer blir då och då är tvungna att agera för att se till att dessa följs och att samtalen i våra forum inte spårar ur. Också för att förhindra spam, reklam osv. Vissa tar tillsägelserna bra och ändrar stil, andra gör det inte utan ser det som ett personligt påhopp och går sedan in i en stark antipati. Det är det öde vi som är aktiva administratörer får utstå. När det gäller att ta bort inlägg så kan var administratör göra detta själv, men innan vi tar bort personer ska vi rådfråga varandra i administratörernas chatt.
Personen ifråga hade en aggressiv debattstil på forumet och många medlemmar klagade på det. När han sedan skrev till en kvinna i gruppen: ”Men du är ignorant, otroligt ignorant. Det bevisar du om och om igen. Du kan inte erkänna att din sambo var en missbrukare utan skyller på cannabis, det om något är otroligt ignorant. Egenansvar.” (han kände inte personen och dess sambo) så tröttnade jag.
Det är inte ok i våra forum att uttrycka sig på det sättet och jag skrev till honom i vänlig ton att tagga ner och bara diskutera i sak (se mejlen nedan). Han blev då arg och svarade:
”Välkommen att ta bort mig, jag bemöter idioti på en idiotisk nivå. Detta är riktigt jävla fräckt”. Här säger han alltså två saker: att jag kan ta bort honom om jag själv vill och att han inte kommer att ändra stil. Det kan då knappast anses som ett stort fel av en administratör att ta bort en sådan person ut gruppen.
Men det är sant att jag gjorde ett fel här som inte rådfrågade de andra administratörerna, men att jag gjorde det berodde endast på att jag tolkade det han skrev som att han inte ville ändra sin dåliga debattstil samt att han skrev att jag kan ta bort honom om jag vill. Hade han sagt att han ville vara kvar i gruppen så hade jag inte tagit bort honom, utan jag hade först rådfrågat de andra.
När jag senare fick veta att han inte ville bli borttagen skrev jag och frågade om jag hade missförstått honom. Jag skulle sedan lägga in honom igen men fick då jag veta av medlemsansvarige att han inte var medlem i Enhet. Han var alltså med i vårt forum olovligen. Då väntade vi med att lägga tillbaka honom innan han fanns med i vårt medlemsregister igen.
Jag har bara uteslutit en person från den interna gruppen på Facebook och det var denna person. Mejlväxlingen mellan honom och mig redovisas nedan och visar på att jag reagerar på hans sätt att uttrycka sig i forumet, inte hans åsikter. Här är de första mejlen i konversationen:
den 2 december 2014 2014-12-2 00:04 Krister.
Hej.
Har fått en del klagomål fr medlemmar i Interna gruppen på fb om din debattstil. Att du trycker ner och kallar folk för löjliga och dumma i diskussionerna om droger. Ta det lugnare min vän. Det räcker med att säga vad man tycker i sakfrågan. Vi har samma förhållningsregler i denna grupp som i den stora gruppen. De som inte följer våra regler tar vi till slut bort från grupperna
Mvh Krister
——-
den 2 december 2014-12-2 10:10 Stefan.
Välkommen att ta bort mig, jag bemöter idioti på en idiotisk nivå. Detta är riktigt jävla fräckt. Jag kommer att ta bort dig som vän då jag sett dina sanna sidor, det gäller inte bara detta utan även tjafset med styrelsen tidigare. Det skrämmer mig att du är ett språkrör när du uppenbarligen inte är öppen för ny information.
—–
2014-12-2 11:24 Krister
varför tycker du att de som inte håller med dig är på en idiotisk nivå? Har du den inställningen kommer du aldrig vidare. Jag är öppen för ny information men det finns mkt att läsa om droger o jag tror inte att varken du eller jag har läst allt. Min vision är ett samhälle utan droger och då argumenterar jag för det. Ett totalt fritt samhälle tror jag inte på. Istället vill jag arbeta för att alla människor ska må bra. Ok, då tar jag bort dig fr forumet nu om du vill det. Ha det så bra.
—–
2014-12-2 11:26 Stefan.
Det har jag aldrig påstått, jag har sagt att när jag bemöts idiotiskt så får man idioti tillbaka. Långt ifrån alla som skrivit har skrivit idiotiskt. ”Jag är öppen för ny information” Jo tjena, det låter ju bra när du skriver det iallafall. Hejdå Enhet, Hejdå Krister. Lycka till med att manipulera folk på ditt vidriga sätt i framtiden, hejdå.
——
2014-12-2 12:47 Stefan.
Med tanke på hur övriga admins har reagerat på ditt beslut så kanske du i framtiden ska tänka över vad du hör och hur du gör det, innan du gör det. Du har inte varit berättigad att ta bort mig ur gruppen, det är alla väldigt klara med.
gör*
——–
2014-12-2 13:58 Krister.
På vilket sätt har jag manipulerat Enhet? du sa ju att det var ok att bli borttagen, därför tog jag bort dig. eller missförstod jag dig?
——-
Styrelsen skriver: ”utesluta en medlem på grund av åsiktsskiljaktigheter”. Om personen ifråga och styrelsen nu påstår att jag tagit bort honom ur gruppen pga hans åsikter, trots att jag inte har nämnt det detta i mina mejl till honom, så är det upp till styrelsen att bevisa sina anklagelser. Jag kan bara redovisa vad jag skrivit och gjort och detta visar inte på någon åsiktscensur.
Styrelsen skriver vidare att jag: ”fortsätter att i admingruppen använda åsikter som grund för att vilja censurera inlägg”. Stämmer inte. De inlägg jag har bett att vi ska ta bort är länkade videos/artiklar som är rena propagandatexter. Personers egna personliga åsikter har jag inte sagt ska tas bort.
Om jag har föreslagit att personer tas bort ur grupperna, vilket naturligtvis har hänt, så har det berott på att jag anser att dessa personer gång på gång har brutit mot forumets regler. Även andra av våra administratörer har föreslagit att personer ska tas bort.
Det är inte lätt att vara aktiv administratör i Enhets grupper (lång ifrån alla som är det är aktiva i sin roll tyvärr) då man ständigt ställs inför svåra avvägningar. Gör man ingenting så har man ryggen fri och kan aldrig utsättas för kritik, men samtidigt har man då inte gjort det man åtagit sig att göra och rollen som administratör är meningslös. Alternativet att inte göra någonting skulle innebära att våra forum (framförallt det stora öppna) skulle översköljas av en massa saker som inte alls representerar Enhet och skrämmer bort folk från Enhet.
Redan nu har vi många som under årens lopp har beklagat sig (och även lämnat forumet) över den negativa bild som detta forum ger de nya som söker upp Enhet. Samtidigt vill vi ha en öppenhet. Det är därför en mycket svår avvägning. Vi som är admin. gör misstag ibland och det har jag också gjort. I efterhand så vet jag nu att denna person inte ville bli borttagen och då ser vi ju att det var ett misstag att ta bort honom. Men som situationen var då så handlade jag så som jag trodde var det rätta just då, utifrån det som han skrev.
Georg i styrelsen som också är en aktiv administratör har själv uttryckt sig på olämpligt sätt flera gånger. En gång kallade han t ex en person i Enhetsgruppen för nazist och rasist. Detta till en person som inte själv ville bli kallad detta och alltså tog mycket illa åt sig. Detta är en mycket grov kränkning, men det lede inte till någon reaktion från styrelsen, endast jag tog upp detta i admi-chatten och tyckte detta var olämpligt. Men jag tycker inte att Georg borde ha blivit avstängd eller utesluten av den anledningen, det är lätt att göra misstag men det går att be om ursäkt.
Det jag menar är att det inte är helt enkelt för oss som verkligen är aktiva administratörer att tampas med en del personer som ibland blir mycket aggressiva eller saluför väldigt extrema åsikter på våra forum. Ibland blir vi själva provocerade och går över gränsen för hur vi bör uppträda.
Att jag och andra ibland gör fel är jag mycket medveten om, men de som väljer att sitta bredvid och kritisera kanske skulle ta över vårt arbete och försöka själva.
11. Riksdagsledamöters arvoden
Avslutningsvis vill jag ta upp konflikten kring frågan om riksdagsledamöters arvode då detta är början på den allvarliga konflikt som sedan har växt och förgiftat Enhet. Denna fråga nämns inte i styrelsens brev till medlemmarna men den har tagits upp i deras långa anklagelstext mot mig som jag nämner ovan i inledningen. Detta är bakgrunden till det som hände:
På medlemsmötet i Åsa okt. 2013 ställde jag som medlem en spontan och rak fråga i ett ämne som var viktig för mig. Detta gjordes under en mötespunkt på programmet som var till för att ställa frågor till dem som kandiderar som riksdagskandidater, inför det provval som sedan skulle ske på mötet. Styrelsen har nu påstått att jag använde ”ett extra-årsmöte i strid med stadgar § 7.11.” I stadgarna står det: ”Årsmötet kan inte fatta beslut i fråga som inte tagits upp på dagordningen”.
Jag har ett antal gånger redan förklarat för styrelsen att det inte togs något beslut om detta på mötet i Åsa, utan att det var en privat fråga under en frågestund. Varför fortsätter styrelsen att upprepa samma osanning om och om igen? Vad är egentligen syftet?
Här är dagordningen för mötet den dagen som tydligt visar att det fanns en punkt för frågor till de som kandiderade till riksdagslistan:
”Lördag:
8.00–9.00 Frukost
9.00-10.00 Stilla stund (10 min),  Välkomnande o introduktion i helgens aktiviteter, presentation av varandra
10.00-11.15 Riksdagskandidaterna presenterar sig, med utfrågning av de nominerade.
paus 11.30–12.30
Årsmöte 12.30–14.00
Lunch 14.00–16.30
Jonas Liljegren (Aktiv Demokrati) 16.30–18.00
Möjlighet till promenad o annan aktivitet 18.00
Middag Samkväm”
Hur kan styrelsen nu påstå att jag har missbrukat årsmötet genom att ställa en fråga under denna punkt? Det är ju fullständigt absurt.
Frågan jag ställde var om de som ville stå med på Enhets riksdagslista inför valet 2014 kunde tänka sig att själv följa Enhets politik angående arvoden såsom det uttrycks i vårt partiprogram (PP). Alltså om man är villig att själv avstå mellanskillnaden av nuvarande nivå på arvodet och Enhets föreslagna nivå på riksdagsarvode (http://enhet.se/partiprogram/allas-erfarenhet-behovs/fortroendevaldas-loner-och-formaner/). Alla närvarande som ville stå med på riksdagslistan (ca 20 personer) svarade Ja på min fråga.
Det visade sig tyvärr långt senare att flera i styrelsen tyckte att det var en påträngande och obehaglig fråga som de inte vågade svara ärligt på. Det är naturligtvis helt ok, men i ett politiskt parti måste man vara beredd att få olika frågor så att medlemmar eller väljare vet om de vill lägga sin röst på den personen. Det hör liksom till det politiska arbetet. Man kan också avstå från att svara, så gör man ju i andra sammanhang. Jag hade naturligtvis accepterat ett ”Nej”, eller ”Vet inte”, likväl som ett ”Ja”.
Detta var en fråga som jag som privatperson ställde för att få ett underlag till hur jag skulle rösta i det provval som vi sedan samma dag hade för att välja ut dem som skulle stå med på Enhets riksdagslista, samt i vilken ordning de skulle stå på listan. Sedan kan man ju fråga sig om man som blivande riksdagsledamot för Enhet bör säga en sak på ett möte inför medlemmarna och sedan ta ett beslut om någonting annat i styrelsen – utan att kommunicera detta till medlemmarna. Men det är en annan sak.
Men ingen sa något om detta då eller efter mötet. Istället kom detta upp på styrelsens fysiska möte i Januari (där varken jag, Anna eller Sanna var närvarande). Där uttryckte några i styrelsen att de kände att de blivit ”tagna på sängen” av min fråga i Åsa och kände obehag av detta. Ord som ”kupp” och att jag haft en ”dold agenda” användes.
Hur kan en rak och öppen fråga tolkas på det sättet? Vad jag också fått veta efteråt av en person i styrelsen som var närvarande på mötet är att Georg tog upp detta på mötet då han inte ansåg sig kunna ställa upp som riksdagskandidat på Enhets lista om det skulle vara ett krav att sänka sin lön från ca 60 000 kr till ca 45 000 kr, för en sådan lön skulle han inte kunna leva på. Den gamla styrelsen (utom jag, Anna och Sanna som alltså inte var närvarande) gick då på hans linje för att han skulle kunna stå kvar på listan.
Sedan hade vi i styrelsen ett telefonmöte den 27/1-14. Där berättade de om vad som hade sagts på det fysiska mötet och jag kunde bara konstatera deras känslor men samtidigt stå fast vid att varje medlem har rätt att ställa de frågor som är viktiga för dem inför ett sådant här provval. Jag blev fortsatt beskylld för att ha ”kuppat” och haft en ”dold agenda” etc. Styrelsemötet beslöt sedan ”att frihetsprincipen ska råda vid förfogandet av riksdagslön”.
Här skulle styrelsen haft ordentliga samtal och reda ut varför en sådan naturlig fråga ger dessa känslor. För mig är det uppenbart att vissa i styrelsen inte förstår hur en demokratisk organisation fungerar. Det finns grundläggande rättigheter för alla medlemmar i en demokratisk organisation, t ex rätten att skriva motioner, ställa frågor, få rösta, låta sig bli nominerad, nominera andra osv. Det är viktigt att värna alla medlemmars rätt att ställa relevanta frågor till dem som kandiderar som riksdagskandidater för Enhet.
Att kalla en sådan fråga för ”kupp” och ”dold agenda” visar på en skrämmande demokratisyn. Har vi inte en solklar och tydlig demokratisyn i Enhet så kommer aldrig partiet att kunna utvecklas och gå framåt.
Istället möts man av helt känslostyrda “argument” som när en person i styrelsen senare skrev i styrelsens forum: ”för mig var gemenskapen i styrelsen direkt hotad när Krister ställde frågan i cirkeln i Åsa, eftersom jag upplevde det som att bli utsatt i kylan av en nära vän”.
”Överraskningsmomentet gav mig obehagskänslor och tilliten en törn”. ”Det frågetecken jag haft angående din avsikt blev genast mycket större och jag kände besvikelse och undran över vilka vi är i relation till varandra”.
Får inte dessa citat alla varningsklockor att ringa? Känslor och personliga relationer får naturligtvis aldrig komma före en organisations demokratiska system.
Känslor är i sig inte fel men om man har personer i styrelsen som inte förstår vad intern föreningsdemokrati innebär utan sätter personliga känslor som irritation, rädsla och upprördhet före, så kan vi komma väldigt fel, väldigt snabbt. Så kan inte ett parti styras.
Det har uppstått en känslokultur inom styrelsen där man i diskussioner om olika förslag i första hand refererar till ”hur det känns” istället för en analys av konsekvenser av det ena eller andra förslaget. Analys, erfarenhet och kunskap värderas inte speciellt högt tyvärr.
Det är inget fel på vare sig personerna eller deras känslor, men i en styrelse kan inte sådana saker få styra. Tyvärr fanns det ingen insikt om detta utan dessa personer utvecklade istället en gemensam känsla av att ha blivit utsatt för någonting felaktigt och otrevligt, någonting som måste bekämpas.
I och med att jag hela tiden har hållit fast vid mina åsikter och inte vikit för grupptryck eller den svågerpolitik som började utvecklas i styrelsen har jag blivit ett hot som på olika sätt ska isoleras och utmanövreras. Jag har viktigare saker att göra än att lägga tid på maktkamper och ego-spel, så därför ville jag inte sitta i en sådan styrelse längre och valde att inte ställa upp för omval på årsmötet 2014.
Vill tillägga att det är självklart att man blir goda vänner i en styrelse, och goda relationer är också viktigt för en organisation och en styrelse. Men det får aldrig innebära att man börjar ta beslut som gynnar en själv eller några i styrelsen. Alla beslut måste tas från ett kvalitetsperspektiv med partiets bästa för ögonen och inte utifrån vänskapsband. Styrelsen tog sedan ett beslut på samma telefonmöte att en rekommendation om arvodet (enligt min fråga i Åsa) inte var bindande för dem som ställer upp som riksdagskandidater för Enhet.
I protokollet från styrelsemötet 27/1-2014:
”7. Arvoden för riksdagsledamöter Sara sammanfattar läget i frågan utifrån förra styrelsemötet. En linje är att ledamot fritt förfogar över riksdagslön enligt frihetsprincip och tillitsprincip. En annan linje är att krav ställs på ledamot att viss del av riksdagslön fonderas till något välgörande ändamål enligt föredömlighetsprincip och förtroendeprincip. Förra styrelsemötet var helt enigt om fritt förfogande enligt frihetsprincip och tillitsprincip, men beslöt ta omröstning vid innevarande möte på grund av vetskap om delade meningar i det nuvarande större mötet. Nuvarande möte cirklar på upplevelserna kring hur frågan togs upp på extraårsmötet i Åsa i höstas. Upplevelserna handlar bland annat om överrumpling, grupptryck, kupp, att detta är en diskussionsfråga och inte en ja-och-nej-fråga och att utrymme för diskussion inte fanns samt att frågeställningen inte bjöd in till diskussion, konsekvenserna av att säga nej och i sammanhanget bli dömd som snåljåp, att det var en fri frågeställning och vilka som helst frågor fick tas upp, att det är en viktig fråga som öppet behöver ventileras och inte tas i stängda rum, att vi behöver vara beredda på svårare frågor än så, med mera. Mötets utfall vid omröstning: 6 ledamöter: Frihet att förfoga fritt över riksdagslön. 1 ledamot: Krav på fondering av del av riksdagslön. 1 ledamot: Kluven då den individuella friheten viktig. Är egentligen för att man avstår del av arvode som en absolut frivillig gest. Ser ett dilemma att ha kvar nuvarande skrivning i PP om vi inte själva föregår med gott exempel. Således beslutar mötet att frihetsprincipen ska råda vid förfogandet av riksdagslön.”
Här var alltså ytterligare ett misstag som styrelsen begick och som sedan var grunden till att jag skrev motionen om arvoden. Styrelsen hade vad jag förstår ingen rätt att ta något beslut om detta. En styrelsen kan väl inte ta ett beslut om att det som enskilda personer har svarat på en medlems fråga till dem på ett möte inte ska gälla? Det fanns ju inget beslut om att riksdagsledamöter skulle följa det som står i PP om arvoden och heller inget skriftligt naturligtvis. Det var endast min personliga fråga till dem på mötet i Åsa.
Om sedan Enhet ska besluta att det inte ska vara en tvingande regel att följa så måste ju det vara enhets medlemmar som på ett årsmöte beslutar om det, inte styrelsen! Men genom sitt beslut i styrelsen i januari så tog plötsligt styrelsen beslut i en fråga som överhuvudtaget inte tidigare diskuterats i Enhet. När jag insåg detta beslöt jag att skriva motionen – helt enkelt för att en sådan fråga inte ska beslutas av styrelsen utan av medlemmarna.
När jag sedan lämnade in motionen inför årsmötet kom en liknande reaktion i styrelsen igen. ”Taskigt”, ”intrig” och liknande ord användes. En person talade om att jag ”övertalat” medlemmar att skriva under (det bad hon senare om ursäkt för när jag frågade vad hon menade). Detta är reaktioner som helt enkelt inte ska få förekomma i en styrelse i vilket parti som helst, och att det förekommer i Enhet som har en andlig grundsyn är ju ännu konstigare och sorgligare.
En person i styrelsen skrev: ”Om man langar fram en motion med 4711 st namn på, speciellt när man sitter i styrelsen, utan att ens prata med alla först och den kommer som en chock för många. Så GÖR man bara inte, det är liksom underförstått. Jag trodde inte Enhet skulle funka så. Sen om man vill bortförklara det med att lobbying är okej är ju också inte helt rätt. Det jag blir förbannad på helt enkelt”.
Men sanningen är att jag tidigt skickade motionen till två personer i styrelsen, även till den som skrev denna kommentar. Däremot skickade jag den inte till styrelsen för godkännande innan jag lämnade in den. Varför skulle jag ha gjort det?
Sara skrev: ”Jag har talat med politiker och ordföranden nu om detta förfarande, och det är alltså inte god föreningspraxis att som styrelseledamot skriva en motion och samla underskrifter utan att styrelsen känner till. Som styrelseledamot representerar man styrelsen i första hand, och om man vill göra något som ”vanlig medlem” behöver man vara väldigt tydlig med det”.
Denna inställning är enligt mig helt fel och faktisk mycket allvarlig – en styrelsemedlem har fått sitt förtroende från medlemmarna på årsmötet och ska i första hand vara lojal mot partiets medlemmar, inte några speciella grupper och vänskapsrelationer. Tvärt om skulle detta kunna uppfattas som en begränsning av medlemmarnas frihet och demokratiska rättigheter. Detta är mycket viktigt och det är allvarligt om en styrelseordförande inte förstår detta.
Även i den efterföljande debatten i den interna gruppen på Facebook använde flera styrelseledamöter antydningar om motionen som var mycket tveksamma. T ex när Annika skrev om att hon uppfattade att min motion handlade om ”makt” och hade ”baktankar”. Sara använde också styrelsen som slagträ några gånger och sa att styrelsen var emot motionen, trots att styrelsen då rent formellt inte hade diskuterat den och tagit något beslut om hur den skulle bemötas i styrelsens yttrande inför årsmötet.
Styrelsen har också tidigare skrivit att jag i denna fråga ”driver upp känslor och splittring genom osann representation av styrelsen, särskilda medlemmar och styrelsens arbetsprocess”? Vad menas? Detta är grova anklagelser som inte underbyggs med några fakta. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och att argumentera för sina åsikter. En styrelse som anklagar medlemmar för att ”driva upp känslor och splittring” när man lägger förslag är ute på mycket hal is.
Styrelsen har också påstått att: ”Motionen röstas ner på årsmöte och omskrivas till en rekommendation”. Detta är fel. Motionen antogs men med ett tillägg om frivillighet: ”att kravet på Enhets riksdagsledamöter att avstå mellanskillnaden ändras till en uppmaning att avsätta mellanskillnaden i enlighet med Enhets grundvärderingar.” Röstsiffrorna var 25-29. 4 avstod. Ingen röstade mot motionen.
Men efter årsmötet 2014 valde styrelsen att inte kommunicera denna motions viktiga budskap till alla som ville stå med på Enhets riksdagslista. Den av årsmötet antagna motionen säger ju nämligen att Enhet önskar att alla Enhets riksdagsledamöter avsätter en del av sitt riksdagsarvode till en fond. Det var ju mycket viktigt för alla som vill stå med på listan att veta detta INNAN listan skulle skickas in i april till valmyndigheten, så att var och en kunde ta ställning till OM man ville stå kvar på listan efter det beslutet. Men det gjordes aldrig, trots att jag påpekade det några gånger. Styrelsens ledning valde att inte kommunicera detta och det var ett felaktigt handlande. En styrelse måste alltid kommunicera årsmötets beslut till dem som berörs av dem.
Det har också senare påståtts i mejl (av Georg S.) till mig och styrelsen att styrelsen aldrig tog något beslut om arvodet, och därför inte heller gjorde något fel: ”Det fattades alltså inget beslut i frågan som inte ens var en beslutad fråga. Styrelsen har alltså inte föregripit ett beslut eller fattat ett beslut som den inte var bemyndigad att fatta”. Men detta kan alltså motbevisas genom protokollsutdraget ovan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

14 + tolv =