Motion om ogiltigförklarande av Extrainsatt årsmöte 14 februari 2015

Motion till Enhets Årsmöte den 18-19 april 2015
Motion om ogiltigförklarande av Extrainsatt årsmöte 14 februari 2015 samt huruvida stadgar måste följas eller ej
Bakgrund:
Under mötets gång belystes många olika punkter i stadgarna, men dessa blev inte tagna på allvar utav ordförande. Därvid beslöt vissa av oss medlemmar att granska ärendet om huruvida det extrainsatta årsmöte som hölls den 14 februari 2015 faktiskt kan anses vara giltigt eller ej. Nedan finns en rad olika punkter och frågeställningar som påvisar vad som inte överensstämmer med våra visioner och stadgar under mötet. I slutet av dokumentet finns även påskrifter av personer som stödjer och hjälpt till att sammanställa detta dokument. Motionen är kopplad till/berör Enhets Visioner
– Vad och vilka visioner kan man strunta i på ett extrainsatt enhetsmöte?
– Är det okej att strunta i någotdera?

Nedan följer de visioner vi anser berör ämnet och vilka frågeställningar som fått oss anse att dessa har blivit negligerade på det extrainsatta årsmötet den 14 februari 2015.
Visioner: Visionen om frihet
Är det okej att styrelse/mötesordförande får bryta mot stadgar när vi medlemmar inte får detta? Är det okej att några få utvalda får spela efter andra regler än de övriga medlemmarna? Är det okej att de få utvalda, vilka har andra regler än övriga medlemmar, viftar bort våra rättigheter?
Vision om Fred
Är det okej att ha stadgar som säger att vi inte får komma med kompromissförslag på frågeställningar? Borde de som skriver motioner/förslag, sammanställer kallelser och dagordning inte ha tänkt på allt redan i förväg? Vems är ansvaret i att aktivt skapa fred?
Visionen om Gemenskap
Är det okej att mötesordförande dömer och använder negligerande uttryck och ord angående dem som inte tycker som denne? Är det okej att kalla medlemmar ”problematiska” och att säga att de ”ställer till problem”? Är det okej att styrelsemedlemmar attackerar revisorer och kallar dem ”inkompetenta”? Är det okej att styrelsen och ordförande dömer och ljuger för medlemmar, bara för att få den ansvarsfrihet de önskar?
Vision om kärlek
Är det kärleksfullt att förvränga sanningen för att vinna röster? Är det kärleksfullt att skälla ut medlemmar och revisorer som arbetat så hårt de kan med att vara stadgeenliga och kärleksfulla/förstående gentemot allas lika rättigheter? Borde inte de styrande vara glada över revisorers förvarningar och medlemmars önskan om att stadga upp och kärleksfullt påvisa de regler och riktlinjer vi alla har att gemensamt följa? Borde inte samhörigheten stå över egot, eventuella maktkamper och ”vi mot dem”-perspektiv?
Vision om trygghet
Varför visas ingen acceptans och kärlek till dem som tänker annorlunda? Varför ska inte alla medlemmar få känna trygghet i att veta att de blir lyssnade på när de talar? Är det okej att mobba dem som har en annan åsikt/synvinkel? Är det okej att destruktiva beteenden får fortgå och att dessa personer får förolämpa revisorer och medlemmar utan att bli tillsagda? Är det okej att dessa när de blir tillsagda bara viftar bort tillsägelsen och låta bli att ta den på allvar?
Vision om Harmoni
Är det okej att agerar utifrån aggression och egot istället för kärlek och helhetsperspektiv? Ärlighet och sanning borde väl vara viktigare än att ”vinna ansvarsfrihet”? Borde inte de styrande vara varsamma när de uttrycker irritation över revisorers ”inkompetens” istället för att höja rösten, uttryckligen förolämpa, vifta med händerna osv? Borde vi inte försöka vara positiva och sprida glädje istället för att projicera negativitet och olycka? Vart finns acceptansen? Varför döma revisorerna och varför är det medlemmarnas uppgift att döma om vem av styrelsen och revisorerna som har rätt, utan att få del av ALL information? Vart är generositeten i att försöka mötas halvvägs? Varför ingen tillit från de styrande gentemot revisorerna och medlemmarna? Vart är tålamodet med att vänta två månader och göra sitt bästa fram till dess? Borde man inte avstå från att döma och sprida egna åsikter om folks kompetenser utan att först försöka vara objektiv, ta reda på orsak och sanning? Varför ställa krav och förväntningar på medlemmarna och tvinga dem att lösa ens egna problem bara för att egot kräver svar ”nu”?
Vision om ledarskap
Varför ska styrelsen och mötesordförande ha rättighet att ignorera stadgar och visioner bara för att det passar dem bättre? Är det inte deras fundamentala uppgift att utifrån medlemmarnas viljor och önskemål, samt partiets visioner och stadgar leda partiet framåt? Vart är demokratin i att styrelsen och ordförande ska ha andra rättigheter och skyldigheter än övriga medlemmar? För vem är de beslut som fattas egentligen bra? Är det för ett fåtal, ett flertal, delen eller helheten?
Organisation:
Vi behöver begrunda huruvida det är tillåtet för de styrande att ignorera stadgar och visioner för egen vinnings skull. Vi behöver inse åt vilket håll vi är på väg med vår nuvarande organisation och se över huruvida vi accepterar att de styrande och ordföranden struntar i de regler och riktlinjer vi tillbringat 25 år med att skapa och ta fram.
Arbetssätt:
Ska det vara okej att strunta i stadgar och visioner när man känner för det? Är det okej att nå sina egna mål till bekostnad av stadgar och visioner? Ska vi tillåta att de styrande struntar i om de bryter mot stadgar, regler, riktlinjer och visioner när de anser att dessa sätter käppar i hjulen?
Nedan följer en lista med stadgar och handlanden som vi ansett undermåliga.
Ogiltigt utlysande
I och med mötets lämpliga utlysande finns endast ett kvitto på orderbeställning av utskick till medlemmarna. I Stadga 7.9 framgår att det är det faktiska utskicket, alltså faktiska brev som postats i brevlåda, som räknas och inte beställningen av utskick. Därvid bör inte mötet anses giltigt utlyst eftersom beställningen skedde den 14 januari kl 19.28 och det tar minst tre vardagar för posten att behandla beställning om den är gjord innan klockan 20.00. Det tar alltså tre dagar för posten att sammanställa alla papper och kuvert och sedan slutligen skicka dem, som minst när det är ekonomiklassbrev, som användes i detta fall. Breven skickades alltså som tidigast den 17 januari.
Sekundär omröstning i kallelse-brev
Den sekundära omröstningen som gjordes var i huruvida styrelsen fick beviljad ansvarsfrihet med eller utan anmärkning. Detta var alltså en sekundär fråga som kan anses som ett kompromissalternativ. Men i stadga 7.9 framgår det tydligt att ett extrainsatt årsmöte inte har tillåtelse att fatta beslut i någon fråga som inte funnits i kallelse-brevet. Denne sekundära fråga angående anmärkning är således en fråga vi inte hade rättighet att rösta i.
Sekundär omröstning på dagordning
Stadga 7.11 styrker att årsmöte inte kan fatta beslut i fråga som inte tagits upp på dagordningen. Kompromissalternativet angående beviljad ansvarsfrihet med eller utan anmärkning fanns inte på dagordningen. Således hade vi inte rättighet att fatta beslut i denna fråga.
Partisk och okunnig ordförande
Den ordförande som presenteras av styrelsen som en utomstående ”medlare” för att hjälpa till med att hålla mötet på lugn nivå var medietränare till Enhetare mars 2014. Denne presenterade även sig själv som vän till en styrelsemedlem och lovade att vara neutral i sin position. Denne var ingen enhetsmedlem, kunde inte stadgar eller visioner, samt vinklade allt som sades genom att ”kommentera” efter nästan varje enskild medlems röst och tysta eventuella frågor angående brott mot stadgar, ofta med hänvisning till stadgar. Denne så kallat opartiske ordförande presenterade även rent faktamässiga fel, och när medlemmar påpekade detta blev de tystade av ordförande och styrelsemedlemmar som insisterade på att medlemmar har fel och ordförande/styrelsemedlemmar rätt. Bland annat hävdades att revisorerna inte får granska styrelsen och övrig organisation, samt att nekad ansvarsfrihet var mycket värre och på helt andra dimensioner än det som detta faktiskt är i en ideell organisation.
Medlemmars stadgeenliga rättigheter nekade
I Stadgarna 7.1, 4.1 och 4.2 framgår att de medlemmar som medverkar på ett möte är det högsta beslutande organet och att de kan ställa krav på styrelsen och kräva att de kraven ska bli följda, oavsett vad helst som de fattar beslut om. Ordförande insisterade på att vi medlemmar inte har rättighet att bestämma eller kräva något av styrelsen med ”anmärkningen” med hänvisning till 7.9 trotts att dennes förslag om ”anmärknings”-alternativet i sig bryter mot just den stadgan. När medlemmar upprepade gånger påpeka dessa stadgar under mötet blev de konstant bort viftade.
Styrelsemedlemmar missbrukar sin rätt att tala
Enligt stadga 2.4 skall alla enhets möten använda cirkelmetoden, NVC och giraffspråk. Under mötet höjer tre av styrelsemedlemmarna rösterna, viftar vilt med händerna, skäller på revisorer och/eller avbryter cirkelmetodens gång flera gånger för att ”svara” på de frågor som medlemmar har ställt, istället för att vänta på sin tur. Dessutom förödmjukar två av styrelsemedlemmarna revisorerna offentligt och kallar dem inkompetenta.
Skuldbeläggning av dem som vill ha sluten omröstning
Ordförande muttra högljutt när flera medlemmar, utefter stadga 7.10, begär sluten omröstning. Ordförande använder ord så som att dessa medlemmar är ”problematiska” och ”ställer till problem” samt att det är ”omöjligt att genomföra”. Först efter högljudda protester från flera medlemmar antas sluten omröstning.
Ignorering av uteslutnings-stadgan
Stadgan 13.5 säger att en uteslutning kan överklagas till nästkommande riksårsmöte där överklagan sedan behandlas. Den uteslutne har överklagat men överklagan behandlades inte av årsmötet så som stadgan påvisar.
Försök att neka medlemmar att lämna in reservationer
Efter omröstningen försökte flertalet medlemmar lämna in reservationer, men ordförande försökte neka detta med kommentarer om att de får gå hem och mejla in reservationerna, för att styrelsen och sekreteraren inte har möjlighet att ta emot dessa under eller efter mötet. Efter mycket om och men lyckas vissa envisa medlemmar slutligen lämna in sina reservationer.
Konsekvenser på kort och lång sikt
Med hänvisning till ovanstående punkter måste vi ogiltigförklara det gångna mötet. Det är solklart att mötet inte kan anses som giltigt. Detta på grund av alla de stadgebrott som begicks. Att tillåta att det gångna mötet anses giltigt är som att säga att det är okej att bryta mot de stadgar vi har att följa och att det är självklart att det är okej att i framtiden bryta mot stadgarna ifall vi har lust. Meningen är att vi ska vara ett artskillnads parti, inte ett gradskillnads parti. Därefter bör även begrundas varför vi har stadgar överhuvudtaget, när de ändå inte måste följas!
Våra yrkanden
På grund av alla ovanstående punkter och brott mot stadgar såväl som visioner, yrkar vi på en ogiltigförklaring av det extrainsatta årsmötet som var den 14 februari 2015. Efter ogiltigförklaring blivit gjord bör även begrundas och beslutas om huruvida vi i framtiden ska hålla oss till de stadgar vi har, eller om vi bör skriva om alla stadgar för att i framtiden kunna hålla likartade möten med det som hölls den 14 februari 2015.
Denna motion är sammanställd den 27 februari 2015, Karlstad, Huvudskribent: W. Jakobsson
(Undertecknat av 17 medlemmar)

Ett svar på “Motion om ogiltigförklarande av Extrainsatt årsmöte 14 februari 2015”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

18 − tre =