Reservation på Enhets årsmötet 2015

Denna reservation lämnades in av medlemmar under årsmötet 2015. Därefter valde fler medlemmar att skriva under den. Exakt hur många vet vi inte, utöver de namn som står med i denna text.
Styrelsen valde att inte bifoga denna reservation till årsmötesprotokollet såsom brukligt är i alla sammanhang. Reservationer på årsmötet ska alltid biläggas till protokollet! Hur ska medlemmar annars få veta vad som sker i ett parti?
——–
”Reservation mot beslutet att bevilja Enhets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
Under verksamhetsåret har styrelsen tagit en rad beslut som vi ifrågasätter nedan.

* I flera av de Facebook-grupper som styrelsen haft att kontrollera, har ända sedan våren 2014 tillåtits ett debattklimat som inte är värdigt Enhet. Även vissa styrelsemedlemmar har gång på gång fällt nedsättande kommentarer och negligerat anmälningar om personliga kränkningar. Vilket har lett till att medlemmar har slutat att besöka och skriva i grupperna, många har även lämnat dem helt. Detta anser vi ha skadat det allmänna förtroende för Enhet som organisation.
* Under året har ett exkluderande ledarskap praktiserats. Många medlemmar som fört fram kritik eller ifrågasatt styrelsens beslut i olika frågor har, vid flera tillfällen, bemötts med personliga påhopp och nedlåtande kommentarer från flera olika styrelseledamöter både i mejl och öppet på Facebook. Vi är flera som kan vittna om detta, och även har kopior av sådana skriftväxlingar. Styrelsens ledamöter har också vid ett flertal tillfällen öppet framfört klander, kritik och misstänkliggöranden av såväl revisorer som valberedning och andra aktiva medlemmar. Många förtroendevalda har meddelat att de avböjer omval och överväger att avsluta sitt medlemskap. Detta sätt att leda organisationen anser vi har skadat både allmänhetens och medlemmarnas förtroende för Enhet.
* Under verksamhetsåret har flera personer hoppat av från förtroendeposter i styrelsen, valberedning, språkrörsuppdrag och andra ansvarsuppgifter som till exempel flera kontaktpersoner och ansvarig för dessa. Många av dessa har öppet berättat att de slutat på grund av otrivsel och liknande skäl. Detta tycker vi visar på att arbetsmiljön och det sociala klimatet inte har fungerat tillfredsställande, vilket är en absolut nödvändighet i en ideell organisation. Under de sista två månaderna före årsmötet har ytterligare minst 3 ledamöter lämnat styrelsen. Detta menar vi dels visar på bristande samarbete i styrelsen som helhet, och en bristande ansvarsförmåga hos ledamöterna.
* I verksamhetsplanen för 2014 lyder den första punkten: Styrelsen anordnar minst två medlemsmöten för alla medlemmar med föreläsning, workshop eller annan givande aktivitet under året. Ett av dessa medlemsmöten förläggs i samband med det ordinarie årsmötet i enlighet med Enhets stadgar. Inga sådana medlemsmöten har arrangerats.
* Vid riksårsmötet 2014 valdes styrelseledamöter in i strid med stadgarnas punkt 4.8 För att väljas till ordinarie ledamot i styrelsen fordras ett års medlemskap och aktivt arbete i en arbetsgrupp i minst ett år. Detta menar vi var ett olyckligt beslut som inte har gagnat Enhet då denna styrelse inte har varit förankrade varken i Enhets visioner eller arbetssätt. Det valdes också in suppleanter som senare har flyttats upp på ordinarie poster. Detta strider emot stadgarna punkt 4.7. Styrelsens ledamöter väljs för två år. Hälften av ledamöterna väljs växelvis vartannat år. Styrelsens suppleanter väljs för ett år.
* Riksårsmöte skall hållas innan mars månads utgång om inte särskilda skäl föreligger. Styrelsen valde att ändra datum till april för att det möjligen skulle bli ett svenskt omval det datum då årsmötet var planerat. Redan i december avlystes det svenska omvalet och därmed det skäl som kunde ha funnits för att senarelägga Enhets årsmöte. Således är det inte korrekt att hålla detta möte i april, utan är ett brott mot stadgarna, punkt 7.8. Årsmötet förläggs före utgången av mars månad, om inte särskilda skäl förhindrar detta.
* Styrelseprotokollen är bristfälligt förda, både vad det gäller den ekonomiska redovisningen och andra punkter. Som läsare kan man inte förstå sammanhang och fattade beslut genom att ta del av protokollen. Det saknas även protokoll från möten där styrelsen uppenbarligen har fattat gemensamma beslut som senare har genomförts. Detta strider emot stadgarnas punkt 4.13. Vid styrelsens möten ska protokoll föras, vilka ska justeras av ordföranden och en ledamot.
* Ett språkrör (A.O.) som lämnade sin post strax före riksdagsvalet fick inte med egna ord informera medlemmarna om detta beslut och orsaken till det. Texten ändrades av styrelsen innan den skickades ut i månadsbrevet. Detta visar på en maktförskjutning som inte är önskvärd i Enhet.
* I december presenterade styrelsen, i medlemsgruppen på FB samt på Enhets hemsida och andra offentliga kanaler, hur de planerade att införa en s.k. kaordisk organisation i Enhet. Trots att detta väckte många frågor från medlemmarna besvarades inte dessa på ett acceptabelt sätt.
* Det har senare getts flera motstridiga uppgifter angående vad en kaordisk organisation egentligen är, hur och när den skulle införas, och vilka förändringar en sådan skulle innebära för Enhet. Att styrelsen på detta sätt arbetar under sekretess och förtiger saker för medlemmarna är inte i enlighet med varken partiprogrammets avsnitt om demokrati; ”Bristande delaktighet innebär slöseri med resurser, ekonomiska såväl som mänskliga, om inte människors kunskap och erfarenhet tas till vara genom att man lyssnar och låter dem delta i förberedelser och beslut.” eller med stadgarnas ändamålsparagraf; ”Vår värdegrund vilar på att vi ska behandla andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade.”
* Styrelsen ansåg att ett språkrör (K.S) behövde entledigas. Då språkrören tillsätts av årsmötet har styrelsen inte befogenhet att avsätta dem. Därför beslöt styrelsen att bruka sin rätt att utesluta en medlem för att på det sättet ta ifrån språkröret sin post. Att kringgå eller hårdra stadgarna för att hävda sin makt anser vi inte vara förenligt med Enhets anda.
* I december gick styrelsen ut på samtliga sina offentliga kanaler, på internet och i medlemsbrev, med information om att en medlem (K.S) hade uteslutits. Denna information som spreds av styrelsen innehöll en mängd anklagelser emot sagda medlem. Detta offentliga förtalande av en medlem gagnade knappast Enhet som organisation. På olika sätt förhindrades också medlemmen att på ett adekvat sätt bemöta den nitton sidor långa kritiken som styrelsen delgivit honom. Varken i det medlemsbrev som sändes ut eller i FB-grupper, på hemsida och blogg nämndes det heller att medlemmen uteslutits utan möjlighet att komma till tals inför opartisk medlare. Vilket vi anser borde ha varit en självklarhet.
* Styrelsen har uppenbarligen inte förstått föreningsrevisorernas uppgift och valde därför att tolka ett brev från revisorerna som en ”krigsförklaring”. På grund av detta spenderades mer än 10.000:- av organisationens pengar på ett extra årsmöte som vi anser var helt onödigt. Detta var kostnaden för utskicket. Vad lokal, förtäring, reseersättningar och andra kostnader uppgick till är för närvarande okänt. Vi anser att detta var slöseri med medlemmarnas tid och pengar.
* En utesluten medlem kan, i enlighet med stadgarna § 13.5, överklaga beslutet till nästkommande årsmöte. Trots detta saknades denna punkt på det extra årsmöte som hölls i februari.
* På det extra årsmötet i februari bemöttes såväl revisorerna som de kritiska medlemmarna flera gånger på ett aggressivt och nedlåtande sätt av både styrelseledamöter och mötesordföranden. Att styrelsen sedan skriver på Enhets officiella kanaler ”Mötet hölls i god Enhetsanda” upplevs av de berörda medlemmarna som ett försök att negligera och dölja det missnöje och den upprördhet som ärligt lades fram på mötet.
* Trots flera invändningar och protester så ändrades röstningen på det extra årsmötet så att det uppstod ett alternativ som inte funnits med i kallelsen. Detta är ett brott emot stadgarna punkt 7.9 … Extra årsmöte kan inte fatta beslut i frågor som inte tagits upp i kallelsen. Dessutom nekades en medlem att lämna in en skriftlig protest innan mötet hastigt avslutades.
* Flera styrelsemedlemmar har tydligt uttalat ett fokus på att så snabbt som möjligt ta Enhet till riksdagen. Trots att detta står i strid med ändamålsparagrafen i Enhets stadgar; 1.3. Att Enhet ställer upp i allmänna val innebär inte att partiets mål till varje pris är att få fler röster, politiska poster och inflytande i de parlamentariska församlingarna. Enhets huvudsyfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling i enlighet med våra ändamål i denna § 1 samt våra visioner.
* Under året har ett flertal ändringar gjorts i Enhetsvisioner, på ett sätt som vi menar förändrar innebörden av dem. Det har också tagits flera beslut som syftat till att försvåra medlemmarnas insyn i det löpande arbetet, efter protester har en del av dessa beslut upphävts.
På grund av dessa punkter samt andra händelser under året så anser vi att Enhets styrelse har handskats ytterst vårdslöst med såväl ekonomiska resurser som med förtroende- och humankapital inom organisationen. Det kan inte vara rimligt att medlemmarna ska stillatigande acceptera detta.
Vi beklagar att årsmötet har valt att bevilja den sittande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, men respekterar den demokratiska processen och väljer därför att lämna in denna skrivelse för att visa vår avvikande mening.
Flera av de undertecknande kommer även att avsluta sitt medlemskap i Enhet, det är dock ett beslut som varje enskild medlem själv fattar och meddelar styrelsen.
Denna reservation är inlämnad på Enhets årsmöte i Stockholm den 18 april av:
Kristina xxx
Susanne xxx
Beatrice xxx
Janett xxx
Hasse xxx
Agneta xxx
Åsa-Maria xxx
Anna xxx
Anna xxx
Larry xxx
Gunilla xxx
Eva M xxx
Rolf xxx
Anders xxx
Jens xxx
Williame xxx
Veronika xxx
Krister xxx
Marietta xxx
Deciree xxx
Uno xxx
Jakob xxx
Svante xxx
(med flera)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

12 + sjutton =